Leveringen - 578694-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Geleiders

2020/S 234-578694

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
Nationaal identificatienummer: 130277958
Postadres: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1784
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Aneta Dimitrova
E-mail: aneta.dimitrova@cez.bg
Telefoon: +359 28958910
Fax: +359 28272171
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cez-rp.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=146576&companyId=20808
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)

Referentienummer: PPD 20-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44318000 Geleiders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове усукани изолирани проводници ниско напрежение:

1. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 2 х 16 mm2.

2. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 16 mm2.

3. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 25 mm2.

4. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 35+54,6 mm2.

5. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 50+54,6 mm2.

6. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 70+54,6 mm2.

7. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 95+70 mm2.

8. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 150+70 mm2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 10 357 505.18 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000 Geleiders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG41 Югозападен
NUTS-code: BG31 Северозападен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Местата за доставка са складове на възложителя на територията на Република БЪЛГАРИЯ в градовете София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на възложителя.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 2 х 16 mm2 ориент. к-во 3 676 630 m

2. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 16 mm2 ориент. к-во 918 890 m

3. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 25 mm2 ориент. к-во 336 040 m

4. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 35+54,6 mm2 ориент. к-во 239 520 m

5. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 50+54,6 mm2 ориент. к-во 248 370 m

6. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 70+54,6 mm2 ориент. к-во 311 010 m

7. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 95+70 mm2 ориент. к-во 154 710 m

8. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 150+70 mm2 ориент. 32 080 m

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-126972
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20-442
Benaming:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Нидея Ком“ ООД
Nationaal identificatienummer: 123728777
Postadres: ж.к. „Тракия“, бл. 84, вх. А, ет. 5, ап. 15
Plaats: Стара Загора
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
E-mail: nidea@abv.bg
Telefoon: +359 42237044
Fax: +359 42237044
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 357 505.18 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020