Leveringen - 578698-2020

01/12/2020    S234

България-София: Проводници

2020/S 234-578698

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Национален регистрационен номер: 130277958
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк бизнес център
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Анета Димитрова
Електронна поща: aneta.dimitrova@cez.bg
Телефон: +359 28958910
Факс: +359 28272171
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cez-rp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=146576&companyId=20808
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)

Референтен номер: PPD 20-006
II.1.2)Основен CPV код
44318000 Проводници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове усукани изолирани проводници ниско напрежение:

1. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 2 х 16 mm2.

2. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 16 mm2.

3. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 25 mm2.

4. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 35+54,6 mm2.

5. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 50+54,6 mm2.

6. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 70+54,6 mm2.

7. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 95+70 mm2.

8. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 150+70 mm2.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 10 357 505.18 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44318000 Проводници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41 Югозападен
код NUTS: BG31 Северозападен
Основно място на изпълнение:

Местата за доставка са складове на възложителя на територията на Република БЪЛГАРИЯ в градовете София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на възложителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 2 х 16 mm2, ориент. к-во 3 676 630 m

2. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 16 mm2, ориент. к-во 918 890 m

3. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила — 4 х 25 mm2, ориент. к-во 336 040 m

4. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 35+54,6 mm2, ориент. к-во 239 520 m

5. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 50+54,6 mm2, ориент. к-во 248 370 m

6. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 70+54,6 mm2, ориент. к-во 311 010 m

7. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 95+70 mm2, ориент. к-во 154 710 m

8. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила — 3 х 150+70 mm2, ориент. 32 080 m

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 053-126972
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 20-440
Наименование:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/11/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 10
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ником Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202159697
Пощенски адрес: ж.к. „Тракия“, бл. 84, вх. А, ет. 5, ап. 15
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: nikomgrup@gmail.com
Телефон: +359 32818199
Факс: +359 32818199
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 357 505.18 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/11/2020