Leveringen - 578698-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Geleiders

2020/S 234-578698

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
Nationaal identificatienummer: 130277958
Postadres: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1784
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Aneta Dimitrova
E-mail: aneta.dimitrova@cez.bg
Telefoon: +359 28958910
Fax: +359 28272171
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cez-rp.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=146576&companyId=20808
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)

Referentienummer: PPD 20-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44318000 Geleiders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 10 357 505.18 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000 Geleiders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG41 Югозападен
NUTS-code: BG31 Северозападен

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-126972

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20-440
Benaming:

Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 10
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Ником Груп“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202159697
Postadres: ж.к. „Тракия“, бл. 84, вх. А, ет. 5, ап. 15
Plaats: Пловдив
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
E-mail: nikomgrup@gmail.com
Telefoon: +359 32818199
Fax: +359 32818199
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 357 505.18 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020