Leveringen - 578706-2020

01/12/2020    S234

Letland-Riga: Putafwerkingsuitrusting

2020/S 234-578706

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AS “Conexus Baltic Grid”
Nationaal identificatienummer: 40203041605
Postadres: Stigu iela 14
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1021
Land: Letland
Contactpersoon: Inga Krastiņa
E-mail: inga.krastina@conexus.lv
Telefoon: +371 29614221
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.conexus.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kravas specializētā transporta (urbšanas remonta torņa) piegādi Inčukalna pazemes gāzes krātuves vajadzībām

Referentienummer: AS "Conexus Baltic Grid" 2020/5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43121300 Putafwerkingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kravas specializētā transporta (urbšanas remonta torņa) piegāde Inčukalna pazemes gāzes krātuves vajadzībām.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 615 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43121300 Putafwerkingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kravas specializētā transporta (urbšanas remonta torņa) piegāde Inčukalna pazemes gāzes krātuves vajadzībām.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-242569
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kravas specializētā transporta (urbšanas remonta torņa) piegādi Inčukalna pazemes gāzes krātuves vajadzībām

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Technical Solution Exploration and Production e.K.
Nationaal identificatienummer: HRA 7041 PI
Postadres: Stellmacherweg 23, Marne, 25709, Vācija
Plaats: Marne
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 25709
Land: Duitsland
E-mail: info@ts-ep.de
Telefoon: +371 4917680318483
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 615 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Līgums saņemts pa pastu 16.11.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020