Leveringen - 578707-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Šakiai: Dieselbrandstof

2020/S 234-578707

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UAB „Šakių autobusų parkas“
Nationaal identificatienummer: 174273897
Postadres: Aušros g.3
Plaats: Šakiai
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-71121
Land: Litouwen
Contactpersoon: Lilija Sniečkuvienė
E-mail: sakiu.ap@gmail.com
Telefoon: +370 34560238
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://SAKIU.AP@GMAIL.COM
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3199
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automobilinių degalų pirkimas

Referentienummer: Automobilinių degalų pirkimas
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dyzelinio kuro – apie 270 000 litrų – pirkimas

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

LIETUVA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dyzelinio kuro – apie 270 000 litrų – pirkimas.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 180-435497
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Automobilinių degalų pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
E-mail: kauno.apygardos@teismas.lt
Telefoon: +370 37490941
Internetadres: https://kat.teismas.lt
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020