Suministros - 578711-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Katowice: Equipo y material informático

2019/S 236-578711

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 213-522134)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
Dirección postal: ul. Powstańców 31
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-038
País: Polonia
Persona de contacto: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
Correo electrónico: przetargi@zwps.pl
Teléfono: +48 322553242
Fax: +48 322553242
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zwps.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”

Número de referencia: ZP/D/12/19
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wielopłaszczyznowa rozbudowa systemu informatycznego Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.14. do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 213-522134

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące wykonanie sieci elektryczno-logicznej, dostawy sprzętu serwerowego i komputerowego, migracje danych oraz baz danych, wdrożenie oprogramowania medycznego o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 3 500 000,00 PLN brutto.

2. (...)

Léase:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał na rzecz jednego podmiotu zamówienia (umowy), o łącznej wartości 2 000 000,00 PLN brutto, obejmujące swoim zakresem poniższe zadania:

1) wdrożenie oprogramowania medycznego,

2) migracje danych,

3) dostawę sprzętu komputerowego,

z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza wykazanie maksymalnie 2 odrębnych zamówień (umów) realizowanych na rzecz jednego podmiotu, które łącznie obejmowały swoim zakresem trzy powyższe zadania, o których mowa w pkt 1, 2, 3.

2. (..)

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 18/12/2019
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 03/02/2020
Léase:
Fecha: 15/02/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 18/12/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

1) Pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe) ulega zmianie wyłącznie w zakresie pkt 1, zgodnie z informacją o zmianie treści SIWZ dnia 2.12.2019 r. Pozostałe informacje wskazane w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

2) Pkt IV.2.7 ogłoszenia o zamówieniu ulega zmianie wyłącznie w zakresie daty otwarcia ofert. Pozostałe warunki otwarcia ofert nie ulegają zmianie.