Leveringen - 578713-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Brașov: Stortklaar beton

2020/S 234-578713

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Nationaal identificatienummer: RO14493260
Postadres: Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 25
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500193
Land: Roemenië
Contactpersoon: Petru Nastasa
E-mail: cornel.munteanu@distributie-energie.ro
Telefoon: +40 268305308
Fax: +40 268305004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdeets.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beton gata de turnare: lot 1 – Brașov; lot 2 – Mureș; lot 3 – Harghita; lot 4 – Covasna

Referentienummer: RO14493260/2020/cap.B2 poz.68-SDEE TR.SUD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44114100 Stortklaar beton
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie beton gata de turnare astfel:

— lot 1 Brasov:

1. beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – inclusiv transport cu autobetoniera – cantitate minima: 2 100 m3; cantitate maxima: 6 000 m3;

2. beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – semiuscat, fara transport – cantitate minima: 100 m3; cantitate maxima: 600 m3;

3. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 5 m3; cantitate maxima: 50 m3;

4. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 5 m3; cantitate maxima: 50 m3;

5. beton C20/25 CL 0,2 D25S2 (B300) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 15 m3; cantitate maxima: 60 m3;

— lot 2 Mures:

— beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 m3; cantitate maxima: 100 m3;

— beton C8/10 CL 0,3 D25S2 (B150) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 60 m3; cantitate maxima: 250 m3;

— beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 mc; cantitate maxima: 100 mc;

— beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 10 mc; cantitate maxima: 60 mc;

— beton C20/25 CL 0,2 D25S2 (B300) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 10 mc; cantitate maxima: 60 mc;

— lot 3 Harghita:

1. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 m3; cantitate maxima: 100 m3;

2. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 60 m3; cantitate maxima: 250 m3;

— lot 4 Covasna:

1. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – inclusiv transport cu autobetoniera cantitate minima: 20 m3; cantitate maxima: 100 m3;

2. beton C12/15 CL 0,2 D25S2 (B200) – semiuscat, fara transport cantitate minima: 50 m3; cantitate maxima: 200 m3.

Data la care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și pe deplin la toate cererile de clarificare/informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: in a 6 -a zi înainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția ca cererile de clarificare sa fie transmise cu cel puțin 10 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 802.50 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 Covasna

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

SDEE Tr. Sud – Suc. Covasna.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 Mureș

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

SDEE Tr. Sud S.A. – suc. Mureș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 Brașov

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

SDEE Tr. Sud Brașov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 Harghita

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114100 Stortklaar beton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

SDEE Tr. Sud – Suc. Harghita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beton gata de turnare.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-182889
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C - 22354/P/7000
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Mureș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Devel Power
Nationaal identificatienummer: 41853790
Postadres: Str. Ioan Colan nr. 70
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500483
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefoon: +40 754049529
Internetadres: www.develpower.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 150.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 365.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-18306/P/7000/10.08.2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Mureș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Devel Power
Nationaal identificatienummer: 41853790
Postadres: Str. Ioan Colan nr. 70
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500483
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefoon: +40 754049529
Internetadres: www.develpower.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 072 550.00 RON
Laagste offerte: 1 963 450.00 RON / Hoogste offerte: 1 963 450.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-25024/P/7000
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Mureș

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Devel Power
Nationaal identificatienummer: 41853790
Postadres: Str. Ioan Colan nr. 70
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500483
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta_turcea@yahoo.com
Telefoon: +40 754049529
Internetadres: www.develpower.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 950.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 437.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamentul juridic & control general SDEE Transilvania Sud
Postadres: Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
Plaats: Brașov
Postcode: 500193
Land: Roemenië
Telefoon: +40 268305999
Fax: +40 268305004
Internetadres: www.sdeets.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020