Leveringen - 578714-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Târgu Mureș: Banden voor normale en zware voertuigen

2020/S 234-578714

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 14056826
Postadres: Str. Barajului nr. 6
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540191
Land: Roemenië
Contactpersoon: Sorin-Ioan Stan
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefoon: +40 374164110
Fax: +40 265306098
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.romgaz.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pneuri pentru sarcină mică și mare

Referentienummer: 14056826/2020/P064OC1.TRA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pneuri sarcina mica si mare – 8 loturi.

STTM Târgu. Mureș – 1 lot (lot 1 – „Pneuri pentru camioane”), SIRCOSS Mediaș – 3 loturi (lot 2 – „Pneuri pentru autovehicule”, lot 3 – „Pneuri sarcina mare”, lot 4 – „Pneuri pentru camioane”)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 4 850 746.66 RON / Hoogste offerte: 4 851 639.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pneuri sarcină mare SIRCOSS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile Sucursalei din Mediaș și Târgu Mureș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pneuri pentru sarcină mică și mare – 56,00 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 22 040,00 RON valoare care determina cuantumul criteriilor de selecție.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pneuri camioane SIRCOSS

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile sucursalei din Medias și Târgu Mureș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pneuri pentru sarcină mică și mare – 286,00 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 99 270,00 RON valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pneuri autotuturisme SIRCOSS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile sucursalei din Medias si Târgu Mureș.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pneuri pentru sarcină mică și mare – 136,00 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 23 801,36 RON valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pneuri camioane STTM

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile sucursalei din Târgu Mureș, Medias, Roman, Ploiesti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pneuri pentru sarcină mica și mare – 1 888,00 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Reofertarea se face anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori apare o nevoie noua.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 696 836,00 RON valoare care determina cuantumul criteriilor de selectie.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-208814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 285
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pneuri autotuturisme SIRCOSS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adetrans S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2213161
Postadres: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefoon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Marsorom S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14663313
Postadres: Str. Principală nr. 589
Plaats: Ernei
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 547512
Land: Roemenië
E-mail: sorin.vasilcoi@marso.ro
Telefoon: +40 265318300
Fax: +40 265318299
Internetadres: http://www.marso.ro/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 257.90 RON
Laagste offerte: 46 863.43 RON / Hoogste offerte: 47 230.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 328
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pneuri camioane STTM

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro Tyres S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18399800
Postadres: Str. Borşului nr. 12B
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410605
Land: Roemenië
E-mail: petre_topai@protyres.ro
Telefoon: +40 259448449
Fax: +40 259237374
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 156 680.00 RON
Laagste offerte: 4 156 684.00 RON / Hoogste offerte: 4 156 684.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 329
Perceel nr.: 4
Benaming:

Pneuri camioane SIRCOSS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pro Tyres S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 18399800
Postadres: Str. Borşulu nr. 12B
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410605
Land: Roemenië
E-mail: petre_topai@protyres.ro
Telefoon: +40 259448449
Fax: +40 259237374
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 597 770.00 RON
Laagste offerte: 597 770.00 RON / Hoogste offerte: 597 770.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 286
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pneuri sarcină mare SIRCOSS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adetrans S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2213161
Postadres: Str. Dragoș Vodă nr. 176
Plaats: Sighetu Marmației
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 435500
Land: Roemenië
E-mail: adetrans@yahoo.com
Telefoon: +40 262314308
Fax: +40 262316950
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Marsorom S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 14663313
Postadres: Str. Principală nr. 589
Plaats: Ernei
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 547512
Land: Roemenië
E-mail: sorin.vasilcoi@marso.ro
Telefoon: +40 265318300
Fax: +40 265318299
Internetadres: http://www.marso.ro/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Madyt Autoserv
Nationaal identificatienummer: 38812528
Postadres: Str. Aninului nr. 7, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014576
Land: Roemenië
E-mail: office@madyt.ro
Telefoon: +40 724504551
Internetadres: www.madyt.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 960.00 RON
Laagste offerte: 49 429.23 RON / Hoogste offerte: 49 955.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020