Leveringen - 578715-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Brașov: Zekeringklemmen

2020/S 234-578715

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Nationaal identificatienummer: RO14493260
Postadres: Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 25
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500193
Land: Roemenië
Contactpersoon: Petru Nastasa
E-mail: cornel.munteanu@distributie-energie.ro
Telefoon: +40 268305308
Fax: +40 268305004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdeets.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accesorii pentru linii electrice aeriene de medie şi joasă tensiune lot 1 – Brățări, întinzătoare, armături MT/JT lot 2 – Legături conductor tosadat 20 kV- Lot 3 – Întinzătoare, suporți, inele pt. JT, lot 4 – Accesorii LEA MT

Referentienummer: RO14493260 Cap B2 poz 26 SD-TR SUD 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31211340 Zekeringklemmen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accesorii pentru linii electrice aeriene de medie şi joasă tensiune:

— lot 1 – bratari, intinzatoare, armaturi MT/JT;

— lot 2 – legaturi conductor tosadat 20 kV;

— lot 3 – întinzatoare, suporti, inele pt. JT;

— lot 4 – accesorii LEA MT.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot in parte:

— lot 1 – bratari, intinzatoare, armaturi MT/JT = 173 587,90 RON;

— lot 2 – legaturi conductor tosadat 20 kV = 557 700,00 RON;

— lot 3 – întinzatoare, suporti, inele pt. JT = 134 044,40 RON;

— lot 4 – accesorii LEA MT = 46 487,60 RON.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, in a 6-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 16 734.15 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Întinzătoare, suporți, inele pt. JT

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211340 Zekeringklemmen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

DDP beneficiar din jud. Brașov, Alba, Sibiu, Covasna, Mureș, Harghita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 – întinzătoare, suporți, inele pt. JT.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 – Accesorii LEA MT

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211340 Zekeringklemmen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

DDP beneficiar din jud. Brașov, Alba, Sibiu, Covasna, Mureș, Harghita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 – Accesorii LEA MT.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Brățări, întinzătoare, armături MT/JT

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211340 Zekeringklemmen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

DDP beneficiar din jud. Brașov, Alba, Sibiu, Covasna, Mureș, Harghita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 – Brățări, întinzătoare, armături MT/JT.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Legături conductor tosadat 20 kV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211340 Zekeringklemmen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

DDP beneficiar din jud. Brașov, Alba, Sibiu, Covasna, Mureș, Harghita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 – Legături conductor tosadat 20 kV.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 131-322016
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C- 25787/P/7000
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 – Legături conductor tosadat 20 kV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Recomplast
Nationaal identificatienummer: RO 1153363
Postadres: Str. Mesteacănului nr. 10A
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120031
Land: Roemenië
E-mail: office@recomplast.com
Telefoon: +40 238710857
Fax: +40 238710174
Internetadres: www.recomplast.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 843 012.40 RON
Laagste offerte: 1 837 156.60 RON / Hoogste offerte: 1 837 156.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C-27072/P/7000
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 – Întinzătoare, suporți, inele pt. JT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Recomplast
Nationaal identificatienummer: RO 1153363
Postadres: Str. Mesteacănului nr. 10A
Plaats: Buzău
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 120031
Land: Roemenië
E-mail: office@recomplast.com
Telefoon: +40 238710857
Fax: +40 238710174
Internetadres: www.recomplast.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 837 156.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 734.15 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamentul juridic & control general SDEE Transilvania Sud
Postadres: Str. Pictor Luchian nr. 25 bl. 33
Plaats: Brașov
Postcode: 500193
Land: Roemenië
Telefoon: +40 268305999
Internetadres: www.sdeets.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020