Leveringen - 578716-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Loiu: Bagageafhandelingssysteem

2020/S 234-578716

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AENA, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A86212420
Postadres: Gaztañaga Auzoa, s/n
Plaats: Loiu
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48180
Land: Spanje
Contactpersoon: José Ramón de la Calle Sanz
E-mail: jrdelacalle@aena.es
Telefoon: +34 944869930
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contratacion.aena.es/contratacion/
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovación de los arrancadores de los motores del sistema de transporte de equipajes

Referentienummer: BIO-141/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34961000 Bagageafhandelingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

El objeto del expediente es renovar los arrancadores de los motores de las cintas del sistema de transporte de equipajes que se encuentran situadas dentro del edificio Terminal en el patio de carrillos, incluye modificaciones en el sistema de control automatizado de las cintas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 170 744.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aeropuerto de Bilbao.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Debido a que los actuales equipos de Schneider conectados en la red AS-i están descatalogados, no es posible conseguir repuestos para algunos de los equipos existentes en la instalación del SIEB.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 153-375750
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Renovación de los arrancadores de los motores del sistema de transporte de equipajes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inkatec Automatización y Robótica, S. L.
Nationaal identificatienummer: B-95790572
Plaats: Santurtzi
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 744.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020