Leveringen - 578717-2020

01/12/2020    S234

Slovenië-Ljubljana: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2020/S 234-578717

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Nationaal identificatienummer: 5427223000
Postadres: Hajdrihova ulica 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javnanarocila@eles.si
Telefoon: +386 14743000
Fax: +386 14742522
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eles.si/
Adres van het kopersprofiel: https://www.eles.si
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava vlečno zaviralnega stroja za razvlačenje vodnikov zaščitne vrvi in OPGW

Referentienummer: MAP2020/0348
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava vlečno zaviralnega stroja za razvlačenje vodnikov zaščitne vrvi in OPGW.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 143 850.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava vlečno zaviralnega stroja za razvlačenje vodnikov zaščitne vrvi in OPGW.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-373175
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Endal, trgovina in storitve, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5401160000
Postadres: Partizanska ulica 61
Plaats: Slovenska Bistrica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2310
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 152 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 850.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Postadres: Hajdrihova ulica 2
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020