Leveringen - 578718-2020

01/12/2020    S234

Polen-Poznań: Elektrische benodigdheden en toebehoren

2020/S 234-578718

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Operator Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Strzeszyńska 58
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postcode: 60-479
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Logistyki i Zakupów – Biuro Zamówień i Zakupów
E-mail: karol.szkurat@operator.enea.pl
Telefoon: +48 618843596
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.operator.enea.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://zamowienia.enea.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Referentienummer: RPUZ/P/0816/2020/DI/IM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 21 738 980.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I – Od. Bydgoszcz 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar działalności oddziału dystrybucji Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II – Od. Bydgoszcz 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar działalności oddziału dystrybucji Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

III – Od. Gorzów Wlkp, Szczecin, Zielona Góra

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL43 Lubuskie
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar działalności oddziałów dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Szczecin oraz Zielona Góra

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IV – Od Poznań 1

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar działalności Oddziału Poznań

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3 Komunikacja – Ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

V – Od Poznań 2

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar działalności oddziału Poznań

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4 jest dostawa słupowych stacji transformatorowych na potrzeby Enea Operator Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 149-366318
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

I – Od. Bydgoszcz 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zpue S.A.
Plaats: Włoszczowa
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 666 666.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

II – Od. Bydgoszcz 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zpue S.A.
Plaats: Włoszczowa
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 252 032.36 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 252 032.36 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

III – Od. Gorzów Wlkp, Szczecin, Zielona Góra

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zpue S.A.
Plaats: Włoszczowa
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 787 444.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

IV – Od. Poznań 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zpue S.A.
Plaats: Włoszczowa
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 490 476.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

V – Od. Poznań 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zpue S.A.
Plaats: Włoszczowa
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 490 476.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza 428 000,00 EUR.

2. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3 Ogłoszenia.

3. Edytowalna wersja formularza JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

3.1. Zamawiający na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 Ogłoszenia również zamieści dokument JEDZ w wersji edytowalnej.

4. Ponadto:

4.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie;

4.2. w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – Wykonawca składa także JEDZ wraz z ofertą dla tych podmiotów;

4.3. w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą także dla tych podmiotów. JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: RPUZ/P/0816/2020/DI/IM.

Komunikacja elektroniczna powinna być kierowana do wszystkich osób wskazanych w pkt 1.16. SIWZ.

8. Przekazywanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Wykonawcy są zobowiązani do postępowania zgodnie z regulaminem miniPortalu.

10. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

11. Zamawiający informuje, że określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące równa się 60 dni.

12. Kryteria oceny ofert: cena: 100 %.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z pkt 19 SIWZ:

19.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w szczególności:

19.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

19.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 wnosi się:

19.8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

19.9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 19.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020