Leveringen - 578721-2020

01/12/2020    S234

België-Steenokkerzeel: Elektriciteit

2020/S 234-578721

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skeyes
Nationaal identificatienummer: 0206.048.091_26860
Postadres: Tervuursesteenweg 303
Plaats: Steenokkerzeel
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1820
Land: België
Contactpersoon: Skeyes — logistiek — aankopen
E-mail: tendering@skeyes.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.skeyes.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394306
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afsluiten van een contract voor het leveren van elektriciteit

Referentienummer: Belgocontrol-OA 2504 - Electriciteit/Electricité-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een contract af te sluiten voor de aankoop van elektriciteit voor de onderscheiden afnamepunten van skeyes voor de periode van 2021-2022-2023. Het elektriciteitsverbruik in 2019 bedroeg circa 13,44 GWh (louter indicatief). Elektriciteit 100 % groene energie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

SKEYES

Tervuursesteenweg 303

1820 Steenokkerzeel

BELGIË

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een contract af te sluiten voor de aankoop van elektriciteit voor de onderscheiden afnamepunten van skeyes voor de periode van 2021-2022-2023.

Het elektriciteitsverbruik in 2019 bedroeg circa 13,44 GWh (louter indicatief).

Elektriciteit 100 % groene energie.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 126-309061
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: OA 2504
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aankoop van elektriciteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020