The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 578745-2021

12/11/2021    S220

Poland-Jelenia Góra: Waste-tip management services

2021/S 220-578745

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MIASTO JELENIA GÓRA
National registration number: 230821523
Postal address: Plac Ratuszowy 58
Town: Jelenia Góra
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 58-500
Country: Poland
Contact person: Anna Tokarczyk
E-mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
Telephone: +48 757546390
Fax: +48 757546204
Internet address(es):
Main address: http://www.jeleniagora.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (20 03 07) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓ

Reference number: RZ.271.45.2021
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku R) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Prognozowana ilość odpadów wielogabarytowych przewidziana do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi: 1 720,00 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku R) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Prognozowana ilość odpadów wielogabarytowych przewidziana do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi: 1 720,00 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp - uszczegółowienie w pkt 5.1 Tomu I SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W zakresie występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zagospodarowaniu (odzysku) odpadów

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.), tj:

1) uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadami, potwierdzone przez wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,

2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiającego, lub dysponują prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenia albo pozwolenie.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,

2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiającego lub dokument dysponujący prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenie albo pozwolenie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Tom II SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2021
Local time: 10:15
Place:

Miejscem otwarcia ofert jest platforma zakupowa pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Tokarczyk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

wrzesień 2022

VI.3)Additional information:

1. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy opisane zostały w pkt 9 Tomu I SWZ.

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - uszczegółowienie w pkt 24 Tomu I SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

4. Zamawiający nie zastrzega wykonania zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mow a w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/11/2021