Diensten - 578772-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Luchtvaart- en aanverwante diensten

2020/S 234-578772

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_67902044
Postadres: Anikó utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1031
Land: Hongarije
Contactpersoon: Wagner Zoltán
E-mail: wagnerz@mavir.hu
Telefoon: +36 13041446
Fax: +36 13041118
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mavir.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.mavir.hu
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Helikopteres vezetékbejárás támogatása

Referentienummer: EKR000649292020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60440000 Luchtvaart- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Megbízási keretszerződés a MAVIR ZRt. átviteli hálózata helikopteres vezetékbejárásának támogatására

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 493 732 800.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60424100 Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning
60424120 Verhuur van helikopters met bemanning
60440000 Luchtvaart- en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MAVIR ZRt. átviteli hálózatának helikopteres vezetékbejárásának támogatása az alábbiak figyelembevételével:

Az átviteli hálózati távvezetékek nyomvonalának bejárása légi jármű igénybevételével üzemzavar, nem tervezett esemény vagy tervezetten végrehajtandó állapotfigyelő bejárás kapcsán, melynek során a vezetékfelügyelőségek szakemberei szemrevételezéssel megvizsgálják az átviteli hálózat elemeinek (alapok, oszlopszerkezetek, szigetelőláncok és szerelvények, áram- és védővezető sodronyok), valamint fizikai környezetének állapotát.

A szolgáltatás keretében a légi járművek biztosítása szükséges személyzettel, Part SPO tevékenység végzéséhez, a vonatkozó rendelkezésre állás és földi kiszolgálás mellett a 600 repült óra mennyiségben.

Ajánlatkérő a 600 repült óra megrendelésére kötelezettséget vállal a szerződés teljes időtartama alatt – ideértve a szerződés 36 hónapos időtartamát, és a legfeljebb 12 hónapos meghosszabbítás időtartamát.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az Ajánlati felhívás III.1.3) pont M.3. alpont szerinti szakemberek együttes többlettapasztalata (min: 0 max: 4 000 repülési óra) / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A felhívás II.2.4) pontjában megjelölt 600 repült órán felül Ajánlatkérő 200 repült órát opciós mennyiségként ír elő. Ajánlatkérő az opció megrendelésére a 600 óra megrendelését követően a szerződés 36 hónapos időtartama alatt, illetve a II.2.7) pont szerinti meghosszabbítás időtartama alatt jogosult. Részletek a szerződéstervezet 1.4–1.5. pontjaiban.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti indokolás: A hálózat helyismeretére vonatkozó információk megszerzése és megosztása hatékonyan egy szerződés esetén oldható meg műszaki-szakmai és gazdaságossági szempontból.

2. A szerződés 2020. 10.1. napján vagy – amennyiben az aláírás ezen időpontnál későbbi – a Felek kölcsönös, cégszerű aláírásának napján lép hatályba.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-397297
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111430040
Benaming:

Helikopteres vezetékbejárás támogatása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FLY4LESS Légiszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_60108991
Postadres: Lechner Ödön fasor 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1095
Land: Hongarije
E-mail: info@fly4less.hu
Telefoon: +36 709444440
Internetadres: http://fly4less.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 504 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 493 732 800.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A II.1.7) és V.2.4) pontban szereplő összértékek, illetve becsült érték magában foglalja az opcionális mennyiségek értékét is

2. A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontja szerinti adatok:

— FLY4LESS Légiszolgáltató Kft.; 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3..; 13342274-2-43.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020