Diensten - 578782-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Lyon: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 234-578782

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA direction des Achats groupe — AAIP Rhône
Nationaal identificatienummer: 552081317
Postadres: 106 boulevard Vivier Merle — CS 93411
Plaats: Lyon Cedex 03
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Postcode: 69507
Land: Frankrijk
Contactpersoon: EDF SA direction des Achats groupe — AAIP Rhône/Laurence Rabilloud
E-mail: laurence.rabilloud@edf.fr
Telefoon: +33 469654279
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://edf.com
Adres van het kopersprofiel: https://pha.edf.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gravelines — rénovation des tuyauteries et supportages du système CFI — six tranches

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Réalisation des études, de la fourniture, du remplacement et/ ou réparation de tuyauteries PVC et /ou composite (réparation, collage et soudage) du circuit de filtration CFI ainsi que les

éléments de supportage (dépose /repose – brossage/peinture – petite remise en conformité etc.) de celles-ci pour chaque file des six tranches du CNPE de Gravelines.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

CNPE de Gravelines.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation des études, de la fourniture, du remplacement et/ ou réparation de tuyauteries PVC et /ou composite (réparation, collage et soudage) du circuit de filtration CFI ainsi que les

éléments de supportage (dépose /repose – brossage/peinture – petite remise en conformité etc.) de celles-ci pour chaque file des six tranches du CNPE de Gravelines.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option de prolongation de la durée (un an).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 191-465035
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C4540C4440
Benaming:

Prestation de rénovation des tuyauteries et supportages du système CFI Gravelines

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Paris
Postadres: Parvis du Tribunal de Paris
Plaats: Paris Cedex 17
Postcode: 75859
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
Internetadres: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du Tribunal de grande instance de Paris
Postadres: Parvis du Tribunal de Paris
Plaats: Paris Cedex 17
Postcode: 75859
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
Internetadres: http://www.tribunal-de-paris.justice.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020