Diensten - 578796-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: Vervoer te water

2020/S 234-578796

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Nationaal identificatienummer: 00156752
Postadres: Karloveská 2
Plaats: Bratislava-Karlova Ves
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 842 04
Land: Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Ľubomír Púček
E-mail: office@pangen.sk
Telefoon: +421 232310521
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vvb.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/256
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica

Referentienummer: 699/1022/131218
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60600000 Vervoer te water
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, podľa cestovného poriadku vrátane pohotovosti pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek.

Služba bude poskytovaná počas obdobia 120 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej len zmluva o poskytovaní služieb). Preprava bude zabezpečovaná podľa cestovného poriadku v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb v závislosti od dopravnej situácie, dopravných predpisov a obmedzení na Dunaji, pričom môže vzniknúť potreba aj nepravidelnej jazdy, mimo cestovného poriadku. Súčasťou služieb je aj zabezpečenie upratovania plavidla - kompy, interiérov a exteriérov budov prístavov vrátane odstraňovania odpadu a obsluha a kontrola technických zariadení prístavov, dopravného značenia a dopravných systémov podľa zmluvy o poskytovaní služieb. Počas celej dĺžky trvania zmluvy o poskytovaní služieb, denne v čase mimo cestovného poriadku alebo v prípade prerušenia plavby vyhláseného plavebným opatrením oprávnenou osobou, bude uchádzač (ďalej aj dopravca) držať pohotovosť k jazde. Predmetom prepravy nie je preprava nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel a iných obdobných zariadení v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb s výnimkou prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek max. do 20 t na jedno vozidlo.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK021 Trnavský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania (zrušenie verejného obstarávania).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných služieb je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania (zrušenie verejného obstarávania).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-290664
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ako vyplýva z § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), predmetné ustanovenie zákona oprávňuje obstarávateľa zrušiť použitý postup zadávania zákazky, aj z dôvodu/dôvodov, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky, resp. bola predložená len jedna ponuka, v ktorej navrhovaná cena je vyššia ako predpokladaná hodnota.

Obstarávateľ vyhlásil predmetnú verejnú súťaž zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 118 zo dňa 21. júna 2019 pod zn. 2019/S 118 - 290664 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2019 zo dňa 24. júna 2019 pod. zn. 14873-MSS, ktorú realizoval plne elektronicky s využitím systému EVO.

Vzhľadom na aplikáciu revíznych postupov, konečná lehota na predkladanie elektronických ponúk bola zo strany obstarávateľa stanovená do 15. júla 2020, do 10.00 hod.

V stanovenej lehote na predkladanie ponúk bola obstarávateľovi doručená elektronicky s využitím funkcionality systému EVO na to určenej 1 (jedna) ponuka, v ktorej navrhovaná cena je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Obstarávateľ má za to, že existuje/ú opodstatnený/é a legitímny/e dôvod/dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a takýto postup nepredstavuje neprimeraný zásah do práv uchádzačov.

V súlade s 57 ods. 3 zákona, obstarávateľ oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky v blízkej budúcnosti (min. do konca roka 2020) neplánuje použi žiaden z postupov zadávania zákazky, kt. je upravený zákonom, t.j. neplánuje vyhlásiť žiadne verejné obstarávanie na pôvodný predmet zákazky.

Obstarávateľ tiež uvádza, že neplánuje v blízkej budúcnosti (min. do konca roka 2020) zadávanie pôvodného predmetu zákazky, ktoré by bolo predmetom opätovného uverejnenia.

2.K bodu II.2.3) Miesto vykonania: Hlavné miesto poskytovania služieb: Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, prívodný kanál Vodného diela Gabčíkovo, prievoz v kilometri 0,750 medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica.

Domovským prístavom kompy je Vojka nad Dunajom, kde začína a končí cyklus.

Budovy postavené na pozemkoch parcelné čísla 298/16 a 298/28, evidované na LV č. 698, v katastrálnom území

Kyselica.

3. K bodu IV:1.6 Informácie o elektronickej aukcii: Verejná súťaž bola zrušená v priebehu úvodného úplného vyhodnotenia ponúk a pred realizáciou elektronickej aukcie.

4. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020