Diensten - 578802-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Valencia: Adviezen inzake techniek en bouw

2020/S 234-578802

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoridad Portuaria de Valencia
Nationaal identificatienummer: Q4667047G
Postadres: Avenida Muelle del Turia, s/n
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46024
Land: Spanje
E-mail: contratacion@valenciaport.com
Telefoon: +34 963939519
Fax: +34 963939599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.valenciaport.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=4ewOjjFLPS0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Coordinación de seguridad y salud y AT para el control de la ejecución de la obra de mejora del trazado de la red ferroviaria y viaria incluyendo nueva playa de vías

Referentienummer: EC20-C02-00470
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Coordinación de seguridad y salud y AT para el control de la ejecución de la obra de mejora del trazado de la red ferroviaria y viaria incluyendo nueva playa de vías.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 914 731.87 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sede Autoridad Portuaria de Valencia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Coordinación de seguridad y salud y AT para el control de la ejecución de la obra de mejora del trazado de la red ferroviaria y viaria incluyendo nueva playa de vías.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios evaluables mediante juicio de valor / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Financiación de Terceros. Proyecto Connecting Europe Facility-Connect Valenciaport.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 034-081383
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EC20-C02-00470
Benaming:

Coordinación de seguridad y salud y AT para el control de la ejecución de la obra de mejora del trazado de la red ferroviaria y viaria incluyendo nueva playa de vías

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UTE AT Valenciaport
Nationaal identificatienummer: U01825413
Postadres: Avenida Muelle del Turia, s/n
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46024
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 322 611.42 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 914 731.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020