Diensten - 578811-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Utrecht: Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

2020/S 234-578811

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NS Groep nv
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Walter van Ommeren
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 886713319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: vervoer met trein

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reis en verblijf buitenland (boeken van vliegtickets, hotels en autohuur buitenland)

Referentienummer: WS2254079417
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het verstrekken van informatie over en het verstrekken van reisbescheiden/reserveren/boeken/wijzigen/annuleren van vliegreizen, accommodatie- en verblijfsfaciliteiten in het buitenland en autohuur of een combinatie daarvan (en de financiële afwikkeling hiervan).

Bieden van een IT-platform dat via het SAP SRM systeem van NS is te benaderen voor daartoe geautoriseerde medewerkers van NS voor het boeken van een vlucht/overnachting/huurauto. Overnemen van bestaande hotelcontracten/prijsafspraken. Contracteren van hotel(ketens) t.b.v. NS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor vier jaar met optie tot twee keer een verlenging van twee jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk van twee keer twee jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-528288
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

NS heeft besloten om de aanbesteding Reis en verblijf buitenland in te trekken. Redenen hiervoor zijn dat e.e.a. te scherp in de markt is gezet (gunnen op laagste prijs middels e-veiling, hoge additionele kosten van o.a. Ariba koppelingen, verrekening van omzetbonussen en kickbackfees aan NS etc.).

Mede hierdoor was er onvoldoende belangstelling voor de uitvraag.

NS is voornemens om op prijs en kwaliteit te gaan gunnen. Dit betreft een wezenlijke wijziging waardoor er opnieuw gepubliceerd zal gaan worden.

De planning is dat dit in Q-1-2021 zal plaatsvinden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020