Diensten - 578819-2020

01/12/2020    S234

Polen-Puchaczów: Diverse technische dienstverlening

2020/S 234-578819

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-522835)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Nationaal identificatienummer: PL 7130005784
Postadres: Bogdanka
Plaats: Puchaczów
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 21-013
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kozyra
E-mail: pkozyra@lw.com.pl
Telefoon: +48 814625284
Fax: +48 814625007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lw.com.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.lw.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie robót górniczych i usług w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., w wyrobiskach p/z w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów (zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Referentienummer: 4982/EZW/PKO/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71330000 Diverse technische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie robót górniczych i usług w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., w wyrobiskach p/z w polu Bogdanka, Nadrybie i Stefanów (zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-522835

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: