Diensten - 578825-2020

01/12/2020    S234

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 234-578825

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 208-508930)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postadres: Towarowa 1
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-330
Land: Polen
Contactpersoon: Wioleta Golec
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Telefoon: +48 327564945
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jsw.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A.

Referentienummer: 40/P/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 208-508930

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 29/01/2021
Te lezen:
Datum: 31/01/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: