Diensten - 578842-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Vichy: Exploitatie van een stortplaats

2020/S 234-578842

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vichy Communauté
Postadres: 9 place Charles de Gaulle
Plaats: Vichy
NUTS-code: FRK11 Allier
Postcode: 03200
Land: Frankrijk
Contactpersoon: mpa@vichy-communaute.fr
E-mail: mpa@vichy-communaute.fr
Telefoon: +33 470965700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://vichy-communaute.achatpublic.com
Adres van het kopersprofiel: http://vichy-communaute.achatpublic.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://vichy-communaute.achatpublic.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://vichy-communaute.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Avis rectificatif à l'avis nº 20-99098boamp & Fr005/2020-203155joue

Referentienummer: 20-99098BOAMP & FR005/2020-203155JOUE-TEDEUROPAEU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000 Exploitatie van een stortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Avis rectificatif à l'avis nº 20-99098 & Fr005/2020-203155.

Concession de service public pour l'exploitation de l'Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) Gaïa située à Cusset (03300).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000 Exploitatie van een stortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK11 Allier
Voornaamste plaats van uitvoering:

Voir avis initial nº 20-99098, BOAMP & Fr005/2020-203155/Joue-Ted-Europa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir avis initial nº 20-99098, BOAMP & Fr005/2020-203155/JOUE-Ted-Europa.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/10/2021
Einde: 30/09/2027
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le présent avis est un avis rectificatif à l'avis initial référencé 20-99098. BOAMP et Fr005/2020-203155-joue-Ted-Europa-Eu et à l'avis rectificatif référencé 20-13114, BOAMP et Fr005/2020-218674-joue-Ted Europa-Eu.

Le présent rectificatif a pour objet d'informer les candidats que la date limite de remise des candidatures et des offres est à nouveau reportée, report au 11.1.2021 à 12h00.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu.

Eventuele minimumeisen:

Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu.

Eventuele minimumeisen:

Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu — Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Plaats: Clermont-Ferrand
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu — CCIRA
Plaats: Lyon
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Voir avis initial référencé nº 20-99098, BOAMP et Fr005/2020-203155joue-Tedeuropaeu — Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Plaats: Clermont-Ferrand
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020