Diensten - 578847-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-La Ravoire: Andere bronnen van energievoorziening en -distributie

2020/S 234-578847

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de La Ravoire
Nationaal identificatienummer: 21730213200014
Postadres: Hôtel de Ville
Plaats: La Ravoire
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73491
Land: Frankrijk
E-mail: mairie@laravoire.com
Telefoon: +33 479725200
Fax: +33 479727484
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.laravoire.com/
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concession de services pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau de chaleur

Referentienummer: 2020/03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le concessionnaire assurera la conception, la construction et le financement du réseau de chaleur puis l'exploitation du service public de chauffage, desservant — pour leurs besoins de chauffage et d'ECS — des bâtiments de logements collectifs (La Guillère, Les Sylphes, Muses, Elfes, Dryades, Oréades, Nymphes, Ondines, Naïades, Hespérides, La Clé des Champs, Le Majestic).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 321 595.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le concessionnaire assurera la conception, la construction et le financement du réseau de chaleur puis l'exploitation du service public de chauffage, desservant — pour leurs besoins de chauffage et d'ECS — des bâtiments de logements collectifs (La Guillère, Les Sylphes, Muses, Elfes, Dryades, Oréades, Nymphes, Ondines, Naïades, Hespérides, La Clé des Champs, Le Majestic).

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 240
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een concessieovereenkomst in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Montant estimé inférieur à 5 350 000 EUR HT: obligatoire: BOAMP ou JAL + revue spécialisée ou JOUE + profil acheteur, le choix a été fait de publier sur le profil acheteur et dans un JAL.

IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Engie Energie Services (Agence Cofely)
Postadres: 158 rue des Tenettes
Plaats: Saint-Baldoph Cedex
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73190
Land: Frankrijk
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Totale waarde van de concessie/het perceel: 3 321 595.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Grenoble
Postadres: 2 place de Verdun
Plaats: Grenoble
Postcode: 38022
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Telefoon: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020