Diensten - 578848-2020

01/12/2020    S234

Slovenië-Nova Gorica: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578848

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestna občina Nova Gorica
Nationaal identificatienummer: 5881773000
Postadres: Trg Edvarda Kardelja 1
Plaats: Nova Gorica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 5000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tanja Žgur, Tanja Žgur
E-mail: tanja.zgur@nova-gorica.si
Telefoon: +386 53350175
Fax: +386 53021271
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nova-gorica.si
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Referentienummer: 430-20/2020-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer za območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko in Občine Šempeter-Vrtojba.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 875 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 375 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mestna občina Nova Gorica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Koncesija se podeljuje na način in pod pogoji, določenimi z Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), drugimi veljavnimi predpisi ter Odlokom o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sprejetim za območje posameznih udeleženih občin (koncesijski akti) ter priloženo koncesijsko dokumentacijo. Koncesija se podeljuje za obdobje petih (5) let.

Podrobnejša specifikacija javnega razpisa je razvidna iz poglavja Tehnične specifikacije in obrazca Vzorec koncesijske pogodbe koncesijske dokumentacije. Vsebina in obseg izvajanja javnih služb izhaja tudi iz koncesijskih aktov, sprejetih za območje posamezne udeležene občine.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Cena storitev javne službe
  • Criterium: Stalnost ponudbenih cen
  • Criterium: Kadrovska usposobljenost
  • Criterium: Ustreznost sredstev in opreme
  • Criterium: Ustreznost in lokacija infrastrukture
  • Criterium: Druge ponujene ugodnosti
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-368980

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Nationaal identificatienummer: 5156572000
Postadres: Leskovška cesta 2A
Plaats: Krško
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8270
Land: Slovenië
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 9 875 000.00 EUR
Totale waarde van de concessie/het perceel: 8 375 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Mestna občina Nova Gorica
Postadres: Trg Edvarda Kardelja 1
Plaats: Nova Gorica
Postcode: 5000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020