Tjänster - 578851-2021

12/11/2021    S220

Sverige-Luleå: Programmering av mjukvara samt rådgivning

2021/S 220-578851

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå tekniska universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2841
Postadress: Luleå tekniska universitet Universitetsområdet Porsön
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 87
Land: Sverige
Kontaktperson: Erik Kling
E-post: erik.kling@ltu.se
Telefon: +46 920491038
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ltu.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61925
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61925
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Open source IT-tjänster för vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement

Referensnummer: LTU-1800-2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Centrum för distansöverbryggande teknik vid avdelningen för Informationssystem Institutionen för system och rymdteknik upphandlar tjänster (vidareutveckling av Predictive Movement genom IT-strategi och kod) inom området transport enligt kravspecifikation. Leverantören ska erbjuda leverans av avtalade tjänster till Centrum för distansöverbryggande teknik (Cdt) på Ltu.

Upphandlingens volym beräknas ligga i kostnadsnivån 9 000 000 SEK. Uppskattningen är baserad på planerade projekt under de kommande 4 åren.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72222300 IT-tjänster
72243000 Programmeringstjänster
72262000 Utveckling av programvara
72266000 Programkonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Centrum för distansöverbryggande teknik vid avdelningen för Informationssystem Institutionen för system och rymdteknik upphandlar tjänster (vidareutveckling av Predictive Movement genom IT-strategi och kod) inom området transport enligt kravspecifikation. Leverantören ska erbjuda leverans av avtalade tjänster till Centrum för distansöverbryggande teknik (Cdt) på Ltu.

Upphandlingens volym beräknas ligga i kostnadsnivån 9 000 000 SEK. Uppskattningen är baserad på planerade projekt under de kommande 4 åren.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/12/2021
Slut: 14/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1+1

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ja, se punkt 7.7 i Ramavtal gällande jämställdhetsarbete

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Upphandlingen har förhandsannonserats och kortare anbudstid används för att påskynda arbete med kommande projekt.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 098-256071
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/02/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/11/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/11/2021