Leveringen - 578858-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

Finland-Rovaniemi: Beveiligingssoftware

2020/S 234-578858

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-palvelut
Nationaal identificatienummer: 2406079-6
Postadres: PL 56
Plaats: Rovaniemi
Postcode: FI-FI-96301
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@tuve.fi
Telefoon: +358 295487888

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://valtori.fi/palvelut

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=304049&tpk=af955805-dce5-4223-8d3e-bea364cefb8e

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Haavoittuvuuksienhallintaan liittyvät ohjelmistot ja palvelut TUVEDno-2020-91
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-palvelut (myöhemmin hankintayksikkö tai tilaaja) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä osallistumishakemuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankinnan kohteena on haavoittuvuuksien hallintaan liittyvä paikallisesti asennettava haavoittuvuudenhallintajärjestelmä ja tähän liittyvät palvelut mm. tukipalvelu, joilla havaitaan tietoturvaympäristöön kohdistuvat poikkeamat. Hankittavalla järjestelmällä on mahdollista tuottaa haavoittuvuusskannauksia eri tietojärjestelmiin, kuten palvelimiin ja työasemiin. Hankittava järjestelmä auttaa näin ollen mm. rajaamaan poikkeaman vaikutukset, minimoimaan sen aiheuttamat vahingot ja vahventamaan suojauksia tulevia hyökkäyksiä vastaan.
Haavoittuvuudenhallintajärjestelmä tuottaa havaituista haavoittuvuuksista raportointia ja on integroitavissa muihin haavoittuvuudenhallintajärjestelmien yhteydessä käytettäviin tietojärjestelmiin, kuten SIEM- ja ITSM-järjestelmiin.
Hankinnan kohteen tarkemmat soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumishakemuksen kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.
Hankinta toteutetaan julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011 myöhemmin PUTU-laki) mukaisena julkisena turvallisuushankintana. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon (12 §), ja hankintamenettelynä käytetään lain 20 §:n mukaisesti rajoitettua menettelyä.
Kyseessä on turvallisuushankinta, joka koskee turvallisuustarkoituksiin käytettävää tavaraa ja palvelua ja jossa hankinnan toteuttamiseksi annetaan, laaditaan tai muutoin käsitellään turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja. Lisäksi hankinnan toteuttaminen edellyttää lakiin perustuvia erityisiä turvatoimenpiteitä ja turvallisuusetuja.
Tarkemmat hankinnan kohteen tiedot ovat salassa pidettävää tietoa, ja ne voidaan antaa valituille tarjoajille vasta tarjouspyynnössä.
Hankinnasta tehdään valitun toimittajan kanssa hankintasopimus, jonka perusteella tilaaja voi tilata tarpeensa mukaiset määrät tuotteita ja palveluita. Esitetyt volyymiarviot perustuvat tämän hetkiseen tilanteeseen ja eivät sido tilaajaa millään tavalla.
Pitkällä sopimuskaudella voi tapahtua valtionhallinnon uudelleenorganisoinnin myötä paljon erilaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa hankintamääriin merkittävästi. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittaja ei myöskään saa sopimuksella yksinoikeutta hankinnan kohteena olevien tuotteiden myyntiin tilaajalle.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48730000 Beveiligingssoftware

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
De inschrijver moet in de inschrijving aangeven of hij eventueel van plan is een deel van de opdracht uit te besteden aan derde partijen, welke onderaannemers hij voorstelt en op welke taken de opdrachten in onderaanneming betrekking hebben waarvoor deze worden voorgesteld
De inschrijver moet melding maken van elke wijziging met betrekking tot de onderaannemers tijdens de uitvoering van de opdracht
De begunstigde dient te specificeren welk deel of welke delen van de opdracht hij naast het vereiste percentage voornemens is uit te besteden en de reeds aangewezen onderaannemers te vermelden
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 000 000,00 en 1 700 000,00 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Sopimuskausi on kolme (3) vuotta, ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä (1) neljän (4) vuoden optiokaudella. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Neljän (4) vuoden optiokaudella sovelletaan tämän kilpailutuksen johdosta tehtyä sopimusta ja sopimusehtoja.
Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset.
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset.

Criteria betreffende de persoonlijke situatie van subcontractanten (die tot hun afwijzing kunnen leiden) waaronder eisen in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Criteria betreffende de economische en financiële draagkracht van ondernemers (die tot hun uitsluiting kunnen leiden)

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset.
Eventuele minimumeisen: Ks. kohta Soveltuvuusvaatimukset.
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
4.1.2021 - 15:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Fins.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/44257/notice/59194

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020