Leveringen - 578860-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

Cyprus-Nicosia: Binnenbanden, loopvlakken en velglinten van rubber

2020/S 234-578860

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Υπουργείο Άμυνας
Postadres: Λεωφόρος Στροβόλου 172 - 174
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 2063
Land: Cyprus
Contactpersoon: Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας
Ter attentie van: Γιώργου Παλλήκαρου
E-mail: gpallikaros@mod.gov.cykypamdex@mod.gov.cy
Telefoon: +357 22807580
Fax: +357 22676225

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mod.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

Elektronische toegang tot informatie : https://www.eprocurement.gov.cy

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.eprocurement.gov.cy

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: www.eprocurement.gov.cy
Contactpersoon: Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας
Ter attentie van: Γιώργου Παλλήκαρου
E-mail: gpallikaros@mod.gov.cykypamdex@mod.gov.cy
Telefoon: +357 22807580
Fax: +357 22676225
Internetadres: http://www.eprocurement.gov.cy

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: www.eprocurement.gov.cy
Contactpersoon: Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας
Ter attentie van: Γιώργου Παλλήκαρου
E-mail: gpallikaros@mod.gov.cykypamdex@mod.gov.cy
Telefoon: +357 22807580
Fax: +357 22676225
Internetadres: http://www.eprocurement.gov.cy

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: www.eprocurement.gov.cy
Contactpersoon: Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας
Ter attentie van: Γιώργου Παλλήκαρου
E-mail: gpallikaros@mod.gov.cykypamdex@mod.gov.cy
Telefoon: +357 22807580
Fax: +357 22676225
Internetadres: http://www.eprocurement.gov.cy

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Προμήθεια υλικών αρμάτων ΑΜΧ30Β2/D.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code CY000 Κύπρος

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αρμάτων ΑΜΧ 30Β2, με αριθμό ΔΙΔΜ/22/2019.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

19511000 Binnenbanden, loopvlakken en velglinten van rubber, 34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen, 34913000 Diverse onderdelen, 35400000 Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen, 35421000 Mechanische onderdelen voor miliaire voertuigen

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 1 000 000,00 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5.1.2021
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.1.2021 - 09:30
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks. Engels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107
Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·

2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·

3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Postadres: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81 - 83, 2ος όροφος Τ.Θ. 24820
Plaats: Λευκωσία
Postcode: 1304
Land: Cyprus
E-mail: tra@aap.gov.cy
Telefoon: +357 22445100
Fax: +357 22445107
Internetadres: http://www.tra.gov.cy

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020