Leveringen - 578861-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

Estland-Tallinn: Delen van vuurwapens en munitie

2020/S 234-578861

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Nationaal identificatienummer: 70009764
Postadres: Järve tn 34a
Plaats: Tallinn
Postcode: 11314
Land: Estland
Ter attentie van: Monika Normann
E-mail: monika.normann@kaitseinvesteeringud.ee
Telefoon: +372 5120380

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

Elektronische toegang tot informatie : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2523432/general-info

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2523432/general-info

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Haubitsate varuosad (122 mm ja 155 mm)
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code EE EESTI

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 84

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 700 000,00 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
122 mm ja 155 mm haubitsate varuosade ostmine.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35340000 Delen van vuurwapens en munitie

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:

II.2.2)Inlichtingen over opties
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 84 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: 122 mm haubitsa varuosad
1)Korte beschrijving
122 mm haubitsa varuosade ostmine
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35340000 Delen van vuurwapens en munitie

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 84 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Perceel nr: 2 Titel: 155 mm haubitsa varuosad
1)Korte beschrijving
155 mm haubitsa varuosade ostmine
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35340000 Delen van vuurwapens en munitie

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 84 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt ja
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
229180
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.12.2020 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Estisch. Engels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020