Leveringen - 578862-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

Frankrijk-Bourges: Analytische of wetenschappelijke software

2020/S 234-578862

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Minarm/DGA/DO/S2A
Nationaal identificatienummer: 11000201100044
Postadres: rocade Est — échangeur de Guerry
Plaats: Bourges
Postcode: 18000
Land: Frankrijk
Ter attentie van: service achats d'armement de Bourges

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.ixarm.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

Elektronische toegang tot informatie : http://www.ixarm.com

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Acquisition de modèles thermiques compatibles avec les logiciels Muses et Taithermir
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: DGA techniques terrestres — rocade Est — échangeur de Guerry, 18000 Bourges.

NUTS-code FRB01 Cher

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Acquisition de modèles thermiques compatibles avec les logiciels Muses et Taithermir.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48461000 Analytische of wetenschappelijke software

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: technische redenen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Sans objet s'agissant d'une procédure négociée sans mise en concurrence. Weging 1
2. Sans objet s'agissant d'une procédure négociée sans mise en concurrence. Weging 1
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
16/19
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1980006501 Titel: Acquisition de modèles thermiques compatibles avec les logiciels Muses et TAIThermIR
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.9.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Thermoanalytics GmbH
Postadres: SchopenhauerStrasse 71
Plaats: Munich
Postcode: 80807
Land: Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 150 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Le marché est sans montant minimal.
Le montant indiqué à la rubrique V.4) du présent avis correspond au montant maximal pour les sept années de validité du marché.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.11.2020.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Tribunal administratif d'Orléans
Postadres: 28 rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans France
Postcode: 45000
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Telefoon: +33 238775900
Fax: +33 238538516

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Tribunal administratif d'Orléans
Postadres: 28 rue de la Bretonnerie
Plaats: Orléans France
Postcode: 45000
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Telefoon: +33 238775900
Fax: +33 238538516

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020