Diensten - 578873-2020

Beknopt weergeven

01/12/2020    S234

Frankrijk-Saint-Médard-en-Jalles: Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur

2020/S 234-578873

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Minarm/DGA/DO/S2A
Nationaal identificatienummer: 15200049300014
Postadres: Ministère des armées — direction générale de l'armement — direction des opérations — service des achats d'armement/division achats Sud Ouest/Saint-Médard-en-Jalles, à l'attention de division achats Sud Ouest
Plaats: Saint-Médard-en-Jalles
Postcode: 33166
Land: Frankrijk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.ixarm.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

Elektronische toegang tot informatie : http://www.ixarm.com

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Prestations d'expertise et de réparation des centrales inertielles SIGMA 95 LEA «I5000» de DGA EV
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten

NUTS-code FRI12 Gironde

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables en application des dispositions des articles L. 1113-1 3o, L. 2322-1, R. 2322-5, L. 2325-1

1o, R. 2362-2 et R. 2362-3, R. 2362-5 à R. 2362-8 du code de la commande publique avec négociation pour la passation d'un accord-cadre à bons de commande et marchés subséquents.

Le montant de 1 000 000 EUR HT de l'accord-cadre est un montant maximal.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 1 000 000 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om:
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
19820094
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2019820094 Titel: Prestations d'expertise et de réparation des centrales inertielles SIGMA 95 LEA «I5000» de DGA EV
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
20.11.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Safran electronics & defense
Postadres: 72-76 rue Henry Farman
Plaats: Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.safran-electronics-defense.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 000 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Le montant indiqué au V4) n'est pas un montant ferme mais un montant maximal de l'accord-cadre.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.11.2020.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33000
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
26.11.2020