Leveringen - 578884-2020

01/12/2020    S234

Noord-Macedonië-Ohrid: Medische verbruiksartikelen

2020/S 234-578884

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Public Health Institution General Hospital Ohrid
Postadres: 6000
Plaats: Ohrid
NUTS-code: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
Land: Noord-Macedonië
E-mail: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefoon: +389 46267267
Fax: +389 46263749
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bolnicaohrid.com.mk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Public Health Institution
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Feniks Farma Dooel Skoplje

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Medicinski potrošni materijal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 760 000.00 MKD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 50

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rukavice.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 50

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rukavice.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 164-399553
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 27-739/12-9
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Feniks Farma Dooel Skoplje
Plaats: Skoplje
NUTS-code: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
Land: Noord-Macedonië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 760 000.00 MKD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: JZU Opshta Bolnica Ohrid
Postadres: Sirma Vojvoda br. 1
Plaats: Ohrid
Postcode: 6000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: bolnicaohnabavki@yahoo.com
Telefoon: +389 46267267
Fax: +389 46263749
Internetadres: http://bolnicaohrid.com.mk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020