Werken - 578885-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Nodeland: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-578885

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kristiansand Kommune
Nationaal identificatienummer: 820852982
Postadres: Postboks 4
Plaats: Nodeland
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 4685
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Morten Holt Zachariassen
E-mail: morten.holt.zachariassen@kristiansand.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/139896542.aspx
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prior Information Notice: Framework Agreements for Trade Services - Kristiansand Municipality

Referentienummer: 2020100005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Prior information notice on future contests for framework agreements for different trade services for service and maintenance of the contracting authority's buildings. The services in question are painters, joiners/carpenters, electricians, bricklayers, and plumbers.

The contracting authority requests feedback on the tender documentation from interested tenderers. The actual contest will be announced in January 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trade Services

Perceel nr.: 0
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45400000 Afwerking van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting authority plans to split up the procurements into four geographical zones. The four zones are the old Søgne Municipality (Western Zone), the old Sogndalen Municipality (Northern Zone), the old Kristiansand Municipality, west of Otra (Central Zone), and the old Kristiansand Municipality (Eastern Zone) - see Annex 4 Map. One framework agreement will be signed with one tenderer for each zone. Tenderers can be awarded a framework agreement for one or more zones.

The contracting authority reserves the right to hold separate tender contests for assignments valued at more than NOK 500 000 excluding VAT.

Planned assignments and urgent assignments:

The framework agreements will include both planned assignments and urgent assignments. The contracting authority will give tenderers an overview of the planned assignments well in advance. The contracting authority reserves the right to ask other suppliers in cases where the tenderer does not have the capacity for urgent assignments.

Qualification Requirement:

Interested tenderers must be a legally established company, must have a third party certified environmental management system, must have the right to use any sub-suppliers, and must have the necessary authorisation to fulfil the contract (where applicable).

Seriousness provisions:

The chosen tenderer must, together with the contracting authority, be active in fighting social dumping under the framework agreement. Interested tenderers must therefore bind themselves to fulfilling the contracting authority's seriousness requirements, (see Annex 3 Seriousness Provisions).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrician

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kristiansand Municipality requests tenders for the delivery of tradesman services and materials for the execution of service and maintenance of the contracting authority's buildings. This procurement is for electricians with the delivery of services, material and various ready assembled installations within heavy current and low current. The contract will be valid for 1 year, with an option to extend for 1+1+1 year, or a total of 4 years if the options to extend are taken up.

The procurement is split up into four geographical zones. One framework agreement will be signed with one tenderer for each zone. Tenderers can be awarded a framework agreement for one or more zones.

The contracting authority reserves the right to hold separate tender contests for assignments valued at more than NOK 500 000 excluding VAT.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kristiansand Municipality requests tenders for the delivery of tradesman services and materials for the execution of service and maintenance of the contracting authority's buildings. This procurement concerns plumbers with delivery of services, materials and various ready assembled installations.

The contract will be valid for 1 year, with an option to extend for 1+1+1 year, or a total of 4 years if the options to extend are taken up.

The procurement is split up into four geographical zones. One framework agreement will be signed with one tenderer for each zone. Tenderers can be awarded a framework agreement for one or more zones.

The contracting authority reserves the right to hold separate tender contests for assignments valued at more than NOK 500 000 excluding VAT.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bricklayers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262500 Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45262520 Metselwerk in baksteen
45262522 Metselwerk
44111100 Bakstenen
44111200 Cement
44114000 Beton
44114100 Stortklaar beton
45262321 Afreien van vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kristiansand Municipality requests tenders for the delivery of tradesman services and materials for the execution of service and maintenance of the contracting authority's buildings. This procurement concerns bricklayers with the delivery of services and materials.

The contract will be valid for 1 year, with an option to extend for 1+1+1 year, or a total of 4 years if the options to extend are taken up.

The procurement is split up into four geographical zones. One framework agreement will be signed with one tenderer for each zone. Tenderers can be awarded a framework agreement for one or more zones.

The contracting authority reserves the right to hold separate tender contests for assignments valued at more than NOK 500 000 excluding VAT.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Painters

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
45442110 Schilderen van gebouwen
45261221 Schilderen van daken
44810000 Verf
44812210 Olieverf
44812220 Waterverf
44832100 Verfafbijtmiddel
45261220 Schilderen van daken en andere bekledingswerkzaamheden
45442120 Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op installaties
45442121 Schilderen van installaties
45442180 Aanbrengen van nieuwe verf
45442190 Verwijderen van oude verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kristiansand Municipality requests tenders for the delivery of tradesman services and materials for the execution of service and maintenance of the contracting authority's buildings. This procurement concerns painters with the delivery of services and material.

The contract will be valid for 1 year, with an option to extend for 1+1+1 year, or a total of 4 years if the options to extend are taken up.

The procurement is split up into four geographical zones. One framework agreement will be signed with one tenderer for each zone. Tenderers can be awarded a framework agreement for one or more zones.

The contracting authority reserves the right to hold separate tender contests for assignments valued at more than NOK 500 000 excluding VAT.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Joiners and Carpenters

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45422000 Timmer- en schrijnwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kristiansand Municipality requests tenders for the delivery of tradesman services and materials for the execution of service and maintenance of the contracting authority's buildings. This procurement concerns joiners and carpenters with delivery of services and materials.

The contract will be valid for 1 year, with an option to extend for 1+1+1 year, or a total of 4 years if the options to extend are taken up.

The procurement is split up into four geographical zones. One framework agreement will be signed with one tenderer for each zone. Tenderers can be awarded a framework agreement for one or more zones.

The contracting authority reserves the right to hold separate tender contests for assignments valued at more than NOK 500 000 excluding VAT.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020