Leveringen - 578892-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Vadsø: Medische verbruiksartikelen

2020/S 234-578892

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Merete Sunde
E-mail: mersun@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 78950700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/143914834.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Invitation to Market Dialogue — 20 million Norwegian-produced Mouth Masks

Referentienummer: 2020/1874
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The use of face masks and other personal protection equipment has increased during the pandemic.

Earlier this year, the health service experienced major challenges in obtaining infection control equipment due to borders being closed and shipments were stopped. To avoid that we end up in that situation again, we want to have security by entering into agreements on Norwegian-produced surgical face masks with delivery during 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO053 Møre og Romsdal
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Through this prior information notice, the Norwegian Hospital Procurement Trust wishes to invite Norwegian manufacturers who currently have an established face mask production to register their interest in the dialogue. The Norwegian Hospital Procurement Trust hereby invites the market to a joint information and dialogue meeting, as well as individual meetings.

Deadlines for participating in the dialogue meetings: 30 November 2020 (12.00).

Tentative dates for meetings:

Joint dialogue meeting (teams) 1 (possibly 2) December 2020.

Individual meetings: 1 - 4 December (possibly 7 and 8 if required).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
09/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020