Leveringen - 578897-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Arendal: Medische apparatuur

2020/S 234-578897

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agder fylkeskommune
Nationaal identificatienummer: 921 707 134
Postadres: Postboks 788 Stoa
Plaats: Arendal
NUTS-code: NO04 Agder og Rogaland
Postcode: 4809
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jørgen P. Justvik
E-mail: jorgen@odinprosjekt.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://agderfk.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287005&B=VAF
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287005&B=VAF
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Dental Consumables

Referentienummer: 20/27349
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement is for a framework agreement for dental and general consumables for the public dental service in Agder County.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33131000 Handinstrumenten voor tandarts
33133000 Toebehoren voor tandafdrukken
33134000 Klein materiaal voor endodontologie
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
33137000 Toebehoren voor tandprofylaxe
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO042 Vest-Agder
NUTS-code: NO041 Aust-Agder
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement is for a framework agreement for dental and general consumables for the public dental service in Agder County.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has an option to extend the contract once or several times for up to a further two years, to a maximum of four (4) years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contractual obligations.

The required financial capacity will be assessed in relation to the contract's value, services, risk and length.

Eventuele minimumeisen:

Documentation requirement:

A credit assessment from a certified credit rating agency based on the most recent known accounting figures.

The key figures in the accounts must be presented together with an assessment of the tenderer's payment history.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement 1:

Quality assurance

The tenderer must have implemented and established a well functioning quality assurance system.

Requirement 2:

References

Tenderers must have good experience from equivalent deliveries.

Requirement 3:

Environmental management

The tenderer must have implemented and established a well functioning environmental management system.

Eventuele minimumeisen:

Documentation requirement:

Requirement 1:

A description of the quality assurance system that have been implemented in the business.

If the tenderer is certified in accordance with ISO 9001 or equivalent third-party verified systems, it is sufficient to present a copy of a valid certificate thereof.

Requirement 2:

A list with an overview and description of the tenderer's most relevant assignments during the last three years.

The list/description must as a minimum contain:

• Name of customer/recipient

• Scope of the assignment

• Description of the company's role

• The assignment´s value

• Delivery dates

• A brief description of the delivery.

Annex 5 can be used.

Requirement 3:.

A description of the environmental management system that has been implemented in the company.

If a tenderer is certified in accordance with ISO 14001, EMAS, the Eco-lighthouse scheme or equivalent systems verified by a third party, it is sufficient to present a copy of a valid certificate thereof.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

EHF format invoicing is required.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kristiansand tingrett
Plaats: Kristiansand
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020