Leveringen - 578903-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Stavanger: Elektronische copyboards of toebehoren

2020/S 234-578903

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 224-551881)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stavanger Kommune
Nationaal identificatienummer: 964965226
Postadres: Postboks 8001
Plaats: Stavanger
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 4068
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Jorge Real
E-mail: jorge.real@stavanger.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/141793349.aspx
Adres van het kopersprofiel: https://www.stavanger.kommune.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Replacing the Ventilation Aggregate at Bergåstjern Nursing Home

Referentienummer: 20/39914
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30195200 Elektronische copyboards of toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Replacing the ventilation aggregate at Bergåstjern nursing home and day centre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-551881

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Title
In plaats van:

Replacing the Ventilation Aggregate Bergåstjern

Te lezen:

Replacing the Ventilation Aggregate at Bergåstjern Nursing Home

VII.2)Overige nadere inlichtingen: