Leveringen - 578904-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Trondheim: Gereedschapswerktuigen

2020/S 234-578904

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NTNU
Nationaal identificatienummer: 974 767 880
Postadres: NTNU
Plaats: Trondheim
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
Postcode: 7491
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Nina Simonsen
E-mail: nina.simonsen@ntnu.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ntnu.no
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multi-material Full-colour 3D Printer

Referentienummer: ANSK-0129-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A multi-material full-colour 3D printer must be procured;

The primary motivation for purchasing this equipment is for research and development in colour science, appearance (including colour, gloss, translucency ad texture), in a 3D printing context but also in general.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 119 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO06 Trøndelag
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A multi-material full-colour 3D printer must be procured;

The primary motivation for purchasing this equipment is for research and development in colour science, appearance (including colour, gloss, translucency ad texture), in a 3D printing context but also in general.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

MSCA ITN project ApPEARS (http://www.appears‐itn.eu), coordinated by NTNU [the Norwegian University of Science and Technology]/IDI/Colourlab.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Based on the fact that there is a significant established research and development collaboration with Stratasys Ltd., in connection with the MSCA ITN project ApPEARS (http://www.appears‐itn.eu), coordinated by NTNU/IDI/Colourlab, we believe that a Stratasys 3D printer can be purchased without a prior notice. The primary motivation for purchasing this equipment is for research and development in colour science, appearance (including colour, gloss, translucency ad texture), in a 3D printing context but also in general.

Stratasys Ltd. Is one of the industrial partner organisations in the ApPEARS project. The ApPEARS members are all academic institutions and given the MSCA ITN project's emphasis on training the 15 postgraduate students in both an academic and industrial environment, we are extremely dependent on our industrial partner organisations. Stratasys has received a particularly important role in ApPEARS after our previous industrial main partners, OCE PLT, shut down operations and therefore had to leave the consortium entirely in the beginning of the project period. A researcher from Stratasys is a co-supervisor for one of our PhD research fellows, and two other research fellows in the project will be placed with Stratasys in a few months. In addition, Stratasys' department in Germany will host all 15 research fellow during next years planned seminar/workshop.

To have a multi-colour 3D printer from Stratasys at NTNU in Gjøvik, instead of from another manufacturer, will be mutually beneficial and absolutely necessary for the research and development collaboration between NTNU and Stratasys. This will also be of use for other ApPEARS research fellow employed by NTNU (altogether five) in that they will receive better research training and deeper insight in the 3D printer technology as they will get direct access to researchers at the manufacturer and not just to the sellers.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Protech Norge AS
Nationaal identificatienummer: 989 342 401
Postadres: Svaebakken 8
Plaats: Moss
NUTS-code: NO031 Østfold
Postcode: 1532
Land: Noorwegen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 118 792.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 118 792.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sør-Trøndelag Tingrett
Plaats: Trondheim
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020