Diensten - 578910-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Steinkjer: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2020/S 234-578910

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trøndelag fylkeskommune
Nationaal identificatienummer: 817920632
Postadres: Seilmakergata 2
Plaats: Steinkjer
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 7725
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Roar Kvam
E-mail: roakv@trondelagfylke.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/141342451.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.trondelagfylke.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/141342451.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/141342451.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Planning and Engineering Design Services in Trøndelag County

Referentienummer: 202035523
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Trøndelag County, Roads Department (hereafter the Contracting Authority) would like to enter int parallel framework agreements (hereafter the Framework Agreement) with several tenderers (hereafter the Tenderer) for planning and engineering design services.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71410000 Stedenbouw
71311210 Adviezen inzake wegenbouw
71311220 Dienstverlening voor wegenbouwtechniek
71322200 Ontwerpen van pijpleidingen
71800000 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
90712100 Planning van stadsmilieuontwikkeling
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
90742400 Adviesdiensten in verband met geluidsvervuiling
71351220 Geologische advisering
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO06 Trøndelag
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The need will mainly be within consultancy and engineering design services for projects, for example, preliminary projects, municipal sector plans, development plans with technical detailed plans, construction plans with tender documentation, and follow-up in the construction phase. The necessary reviews and analyses in the mentioned project phases are also included. Furthermore, the Contracting Authority can require other assistance. For example, in some cases the Tenderer can be required to have a temporary office in the Contracting Authority's premises.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sør-Trøndelag tingrett
Plaats: Trondheim
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020