Diensten - 578912-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Oslo: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2020/S 234-578912

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stortinget
Nationaal identificatienummer: 971524960
Postadres: Karl Johans gate 22
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0026
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Snorre Hagen
E-mail: snorre.hagen@stortinget.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/142355864.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.stortinget.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/142355864.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/142355864.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stortinget (the Norwegian Parliament)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Stortinget (the Norwegian Parliament)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of a Framework Agreement for Equipment and Services for a Control Plant

Referentienummer: 2020/3047
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian Parliament would like to procure a framework agreement for the operation, maintenance, and upgrade of automation and a control plant.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48921000 Automatiseringssysteem
30232700 Centrale besturingseenheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A framework agreement will ensure service, maintenance and modernisation/further development of the existing installations, including work such as adaptations, programming and commissioning of all automation on the existing main plant, EX04 and EX0scada. There are currently 140 system pictures for main plants that are on EX04 and 142 system pictures on EX0scada. In addition, the framework agreement will include the production and installation of automation boards during the contract period.

Furthermore, the contract also includes the procurement of automation licences and relevant computer equipment (PCs) connected to the installations.

The contract shall also ensure the Norwegian Parliament a short response time for service personnel at times of acute need. Further details on the response time and other requirements for the delivery will be in the requirement specifications, but we expect that service personnel can be present in our premises at 8.00 on the day following notification, provided that this was sent by 16.00 the previous day.

Note that it is a contract requirement that the tenderer that signs the contract must have a 'Regin Gold Certified Itegrators' certification.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Economic and financial capacity — Requirement: tenderers are required to have good financial solidity.

Eventuele minimumeisen:

1) Credit rating from an officially approved credit rating institution. The evaluation shall be based on the last known fiscal figures with an indication of how the credit rating has evolved during the past 3 years. The rating must not be more than 6 months from the deadline for receipt of tenders.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Experience — requirement: tenderers must have very good experience from similar deliveries.

Documented by: a short description of similar deliveries in the last 5 years.

The descriptions must, as a minimum, contain:

• the name of the customer and contact information for the customer;

• contract value and scope;

• date of the delivery;

• a short description of the delivery.

Eventuele minimumeisen:

1) A short description of similar deliveries in the last 5 years.

The descriptions must, as a minimum, contain:

• the name of the customer and contact information for the customer;

• contract value and scope;

• date of the delivery;

• a short description of the delivery.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020