Diensten - 578914-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Oslo: Diensten voor ophalen van vuilnis

2020/S 234-578914

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Nationaal identificatienummer: 923 954 791
Postadres: Postboks 14 Vollebekk
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0516
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Hilde Sørnes
E-mail: hilde.sornes@reg.oslo.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://postmottak@reg.oslo.kommune.no
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/323950
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287088&B=OSLO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287088&B=OSLO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Collection, Transport and Delivery of glass and Metal Packaging

Referentienummer: 0302020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Renovasjons- og gjenvinningsetaten [the Agency or Waste Management and Recycling] (REG) needs to procure collection of glass and metal packaging from the city's recycling stations, and transport these to an approved treatment plant for further material recycling. The procurement of the collection services is necessary for REG to be able to recycling glass and metal packaging.

As of 1 November 2020 there are 1 181 deployed collection units divided over 1 076 locations for glass and metal packaging in Oslo Municipality. The collection units are of varying sizes and are situated on public property, private property and in residential areas.

The contract duration is 2 years with an option for 1 year + 1 year + 1 year on verbatim terms.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 72 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

REG needs to procure collection of glass and metal packaging from the city's recycling stations, and transport of these to approved treatment plants for further material recycling. The procurement of the collection services is necessary for REG to be able to recycling glass and metal packaging.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/08/2021
Einde: 26/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has the option to extend the contract for up to a further 1 year + 1 year + 1 year on verbatim terms.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has the option to extend the contract for up to a further 1 year + 1 year + 1 year on verbatim terms.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement:

• Tenderers must be a legally established company

Documentation requirement:

• Norwegian companies: Company registration certificate

• Foreign tenderers: Verification that the company is registered in a trade register or company register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

• The tenderer must have the economic capacity to carry out the assignment/contract.

Documentation requirement:

• The company's last annual financial statements including notes, the board's annual report and audit report, as well as recent information of relevance to the company's fiscal numbers.

• The contracting authority retains the right to obtain a credit rating from Bisnode Credit, which will be used as a basis in the evaluation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

• experience is required from similar assignments;

• good implementation ability is required;

• a good and well-functioning quality and environmental management system is required.

Eventuele minimumeisen:

Documentation requirement:

• an overview of the primary deliveries relevant to the contract that the supplier has performed in the last 3 years, including the contract value, delivery date and name of the recipient;

• a description of the tenderer's average annual workforce and the number of employees in the management during the last 3 years;

• description of environmental management measures and quality assurance measures. Tenderers can document that the requirement is fulfilled by presenting a copy of relevant environment certificates/environmental standards, such as ISO 14001, ISO 9001, EMAS, Miljøfyrtårn (Eco-lighthouse), or equivalent, or by the tenderer attaching a description of the company's own system and routines.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: C.J.Hambros plass 4
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Internetadres: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/oslotingrett/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: C.J.Hambros plass 4
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/oslotingrett/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Postadres: Postboks 14 Vollebekk
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak@reg.oslo.kommune.no
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020