Diensten - 578918-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Hamar: Diensten voor gokken en wedden

2020/S 234-578918

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norsk Tipping AS
Nationaal identificatienummer: 925 836 613
Postadres: Postboks 4414 Bedriftssenteret
Plaats: Hamar
NUTS-code: NO021 Hedmark
Postcode: 2325
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Trond Trondsgård Willard
E-mail: Trond-Trondsgard.Willard@norsk-tipping.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.norsk-tipping.no
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EInstants and Casino Games

Referentienummer: NT-20-0180
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92350000 Diensten voor gokken en wedden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Norsk Tipping will enter into contracts for content production for eInstant and Online Casino Games.

This is already a portfolio with eInstant and Online Casino Games, and the ambition in the coming period is to be able to offer even more attractive games within safe limits. The procurement is split into two subareas. Parallel framework agreements will be signed for Online Casino Games and a framework agreement will be signed with one tenderer for eInstant. See Annex 1 Technical description for further details.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 90 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48932000 Software voor vermaak
72212932 Diensten voor ontwikkeling van vermaaksoftware
92350000 Diensten voor gokken en wedden
92351000 Gokdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO021 Hedmark
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Norsk Tipping will enter into contracts for content production for eInstant and Online Casino Games.

This is already a portfolio with eInstant and Online Casino Games, and the ambition in the coming period is to be able to offer even more attractive games within safe limits. The procurement is split into 2 sub-areas. Parallel framework agreements will be signed for Online Casino Games and a framework agreement will be signed with one tenderer for eInstant. See Annex 1 Technical description for further details.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Product and strategy / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Operation / Weging: 20
Prijs - Weging: 25 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-247161
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NT-20-0181
Benaming:

Online Casino Games

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Genera Networks AB
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Land: Zweden
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NT-20-0182
Benaming:

Online Casino Games

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IGT Global Services Ltd
Plaats: Nicosia
NUTS-code: CY00 Κύπρος
Land: Cyprus
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NT-20-0183
Benaming:

Online Casino Games

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Playtech Services (Cyprus) Ltd
Plaats: Nicosia
NUTS-code: CY0 ΚΥΠΡΟΣ
Land: Cyprus
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NT-20-0184
Benaming:

EInstant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Next Generation Lotteries
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT13 Wien
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hedmarken tingrett
Plaats: Hamar
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020