Diensten - 578926-2020

01/12/2020    S234

Noorwegen-Stavanger: Diensten voor privé-onderwijs

2020/S 234-578926

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NAV Tiltak Rogaland
Nationaal identificatienummer: 974640782
Postadres: Postboks 420
Plaats: Stavanger
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 4002
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Siv Lohne, Frode Nærland, Alf Henrik Trøen
E-mail: nav.tiltak.rogaland@nav.no
Telefoon: +47 52046993
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/143990967.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/143990967.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/143990967.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20/17100 Entrepreneur Courses — Rogaland

Referentienummer: 20/17100
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80590000 Diensten voor privé-onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of the course is to increase participants' competence in entrepreneurship topics that will enable the participants to establish their own businesses and make them sustainable. The course must also clarify cases where self-establishment is not appropriate or possible. The goal is that at the end of the course, participants have a complete business plan and are will underway with establishing their own company. The contract duration will be 2 years plus a 1 + 1 year extension.

Click here https://permalink.mercell.com/143990967.aspx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area 1: North Rogaland

Perceel nr.: Tjenesteområde 1 - Nord-Rogaland
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
80590000 Diensten voor privé-onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043 Rogaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of the course is to increase participants' competence in entrepreneurship topics that will enable the participants to establish their own businesses and make them sustainable. The course must also clarify cases where self-establishment is not appropriate or possible. The goal is that at the end of the course, participants have a complete business plan and are will underway with establishing their own company. The contract duration will be 2 years plus a 1 + 1 year extension.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area 2: South Rogaland

Perceel nr.: Tjenesteområde 2 - Sør-Rogaland
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
80590000 Diensten voor privé-onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043 Rogaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of the course is to increase participants' competence in entrepreneurship topics that will enable the participants to establish their own businesses and make them sustainable. The course must also clarify cases where self-establishment is not appropriate or possible. The goal is that at the end of the course, participants have a complete business plan and are will underway with establishing their own company. The contract duration will be 2 years plus a 1 + 1 year extension.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tender Submission

Perceel nr.: Tilbudsinnlevering
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
80590000 Diensten voor privé-onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043 Rogaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contest is divided into lots in the Mercell portal, 'Service Area 1', 'Service Area 2', and 'Tender Submission'.

In lots ‘Service area 1’ and ‘Service area 2’, tenderers must upload a tender letter in each lot for which they would like to submit a tender.

Tenderers must upload all other documentation included in the tender (complete tender, c.f. point 3.8.1) in the lot 'Tender Submission'.

Files/documents are to be uploaded as described above for the lot in question under the tab 'Documents' in the Mercell portal. See the example below:

A tenderer wants to submit tenders in the lots ‘Service Area 1’ and ‘Service Area 2’. The tenderer must then upload a tender letter to each of these lots. The tenderer must also upload the solution description and other documentation required in the tender in the lot ‘Tender Submission’ as follows:

Lot files/documentation that is to be uploaded in the Mercell portal under the tab 'documents'

Service area 1 Tender letter.

Service area 2 Tender letter.

Tender submission Solution description and other documentation included in the tender, c.f. point 3.8.1.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

See the tender documentation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stavanger tingrett
Postadres: Postboks 159
Plaats: Stavanger
Postcode: 4001
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020