Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 578934-2019

Submission deadline has been amended by:  7323-2020
06/12/2019    S236

Eslovaquia-Nitra: Sistemas de información

2019/S 236-578934

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fakultná nemocnica Nitra
Número de identificación fiscal: 17336007
Dirección postal: Špitálska 6
Localidad: Nitra
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Código postal: 950 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jana Lapinová
Correo electrónico: jana.lapinova@fnnitra.sk
Teléfono: +421 905748861
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://fnnitra.eranet.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2173
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://fnnitra.eranet.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komplexný nemocničný informačný systém (KNIS)

II.1.2)Código CPV principal
48810000 Sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky dodanie komplexného nemocničného informačného systému Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 177 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72222300 Servicios de tecnología de la información
72300000 Servicios relacionados con datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, SLOVENSKO

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky dodanie komplexného nemocničného informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. p verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávateľa overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona účinného do 17.4.2016 (zákona č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.

Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk na základe kritérií verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke v zmysle § 41 ZVO.

1.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

1.8 Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 2 ZVO požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie k preukázaniu ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. f), § 34 ods. 1 písm. g) a § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 14:30
Lugar:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, SLOVENSKO

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 200 000,- EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme Eranet na URL adrese: https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114

3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní.O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

4. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://fnnitra.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://fnnitra.eranet.sk v časti Podmienky a manuál. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie,Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme Eranet, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

6. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV.Jednotného európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinný predložiť Jednotný európsky dokument s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov III. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

7.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že ide o komplexný ucelený nemocničný informačný systém, ktorý z dôvodu správnej funkčnosti, výmen dát, ich spracovania, archivácie a v neposlednom rade z dôvodu minimalizácie možných rizík parciálnych nefunkčnosti jednotlivých integrovaných modulov, možno dodávať len ako funkčný celok. Týmto sa zabezpečí riadna komplexná implementácia projektu strategickej dôležitosti pre chod nemocnice a pre zabezpečenie poskytovania plynulej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

8.Postup verejného obstarávania: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019