El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 578934-2019

Submission deadline has been amended by:  7323-2020
06/12/2019    S236

Eslovaquia-Nitra: Sistemas de información

2019/S 236-578934

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fakultná nemocnica Nitra
Número de identificación fiscal: 17336007
Dirección postal: Špitálska 6
Localidad: Nitra
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Código postal: 950 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jana Lapinová
Correo electrónico: jana.lapinova@fnnitra.sk
Teléfono: +421 905748861
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://fnnitra.eranet.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2173
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://fnnitra.eranet.sk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komplexný nemocničný informačný systém (KNIS)

II.1.2)Código CPV principal
48810000 Sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky dodanie komplexného nemocničného informačného systému Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 177 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72222300 Servicios de tecnología de la información
72300000 Servicios relacionados con datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, SLOVENSKO

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky dodanie komplexného nemocničného informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. p verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávateľa overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona účinného do 17.4.2016 (zákona č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html.

Podľa § 55 ods. 1 zákona, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk na základe kritérií verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke v zmysle § 41 ZVO.

1.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

1.8 Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 2 ZVO požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie k preukázaniu ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. f), § 34 ods. 1 písm. g) a § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie k preukázaniu technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné na https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 14:30
Lugar:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, SLOVENSKO

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 200 000,- EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme Eranet na URL adrese: https://fnnitra.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1114

3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní.O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

4. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://fnnitra.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://fnnitra.eranet.sk v časti Podmienky a manuál. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie,Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme Eranet, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

6. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV.Jednotného európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinný predložiť Jednotný európsky dokument s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov III. tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

7.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že ide o komplexný ucelený nemocničný informačný systém, ktorý z dôvodu správnej funkčnosti, výmen dát, ich spracovania, archivácie a v neposlednom rade z dôvodu minimalizácie možných rizík parciálnych nefunkčnosti jednotlivých integrovaných modulov, možno dodávať len ako funkčný celok. Týmto sa zabezpečí riadna komplexná implementácia projektu strategickej dôležitosti pre chod nemocnice a pre zabezpečenie poskytovania plynulej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

8.Postup verejného obstarávania: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019