Leveringen - 578943-2020

01/12/2020    S234

Zwitserland-Winterthur: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2020/S 234-578943

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Finanzen & Services ICT
Postadres: Gertrudstraße 15
Plaats: Winterthur
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 8401
Land: Zwitserland
E-mail: buchhaltung.fc@zhaw.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag zur Beschaffung von Arbeitsplatzgeräte

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag zur Beschaffung von Arbeitsplatzgeräte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 325 565.00 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag zur Beschaffung von Arbeitsplatzgeräte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 55 %
Kostencriterium - Naam: Abwicklung der Prozesse / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Leistungsfähigkeit (Mehreignung) / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: Ausbildung von Lernenden in der beruflichen Grundbildung / Weging: 5 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-345610
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARP Schweiz AG
Postadres: Birkenstraße 43B
Plaats: Rotkreuz
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 6343
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 325 565.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen, von der individuellen Zustellung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 26.11.2020, Dok. 1166153

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020