Diensten - 578952-2020

01/12/2020    S234

Zwitserland-Thun: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 234-578952

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office fédéral des routes (OFROU) — Division Infrastructure routière Ouest, filiale de Thoune
Postadres: Uttigenstrasse 54
Plaats: Thoune
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3600
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Ne pas ouvrir — documents d’appel d’offres N06.32 110003 — Berne PUN Wankdorf-Muri — Planer Verkehr
E-mail: beschaffung.thun@astra.admin.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
Adres van het kopersprofiel: www.astra.admin.ch
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

N06.32 110003 — Berne PUN Wankdorf — Muri — Planer Verkehr (ID 4569)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

N06.32 110003 — Berne PUN Wankdorf — Muri — Planer Verkehr (ID 4569).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 630 604.80 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N06.32 110003 — Berne PUN Wankdorf — Muri — Planer Verkehr (ID 4569).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Voir point 4.5 «Autres indications» de la publication SIMAP / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 160-391139
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG
Postadres: Neue Bahnhofstrasse 160
Plaats: Muttenz
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 4132
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 630 604.80 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raisons de la décision d'adjudication:

Comme il n'y a qu'une seule offre et que, selon l'analyse du prix du marché, elle est compétitive et conforme au marché, le contrat est attribué à Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, Berne.

Indication des voies de recours:

Conformément à l’article 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

Publication de référence nationale: SIMAP du 26.11.2020, doc. 1166251.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020