Diensten - 578956-2020

01/12/2020    S234

Zwitserland-Bern: Ondersteunende diensten voor de overheid

2020/S 234-578956

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Office fédéral de l'agriculture (OFAG), logistique et gestion des contrats
Postadres: Schwarzenburgstrasse 165
Plaats: Berne
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3003
Land: Zwitserland
E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kontrolleur

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(20217) — 708, service extérieur à l’administration

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

(20217) — 708, service extérieur à l’administration.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 39 675 750.00 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

(20217) – 708, service extérieur à l’administration.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: CAD1.1 Expérience/compétences (CAD1.1.1 — CAD1.1.3) / Weging: 20 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.1.1 Expérience/compétence dans le secteur laitier suisse / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.1.2 Expérience dans les activités administratives / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.1.3 Expérience dans la mise en place et l'exploitation d'une solution informatique comparable / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: CAD1.2 Solution informatique proposée (CAD1.2.1 — CAD1.2.5) / Weging: 25 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.2.1 Architecture de la solution informatique / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.2.2 Valeur ajoutée pour l'OFAG ou les fournisseurs de donnée / Weging: 2 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.2.3 Assistance aux utilisateurs / Weging: 6 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.2.4 Qualité des données / Weging: 8 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.2.5 Protection des données et sécurité des données / Weging: 4 %
Kostencriterium - Naam: CAD1.3 Mode opératoire (CAD1.3.1 — CAD1.3.2) / Weging: 15 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.3.1 Procédure de mise en place et d'introduction / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: — CAD1.3.2 Assurance qualité et gestion des risques pendant la mise en place / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: CAD2 Prix et coûts / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-338075
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TSM Treuhand GmbH
Postadres: Weststrasse 10
Plaats: Berne
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3005
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 675 750.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raisons de la décision d'adjudication: le marché a été adjugé à l’entreprise TSM Treuhand GmbH. L'adjudicataire a en particulier convaincu grâce à à l'offre de prix la plus basse. TSM Treuhand GmbH a également obtenu des résultats supérieurs à la moyenne dans les critères techniques et a reçu un nombre total de points supérieur, notamment dans le CAD1.1. Egalement, l'offre est d'une qualité exceptionnelle.

Remarques concernant le prix (chiffre 3.2) — mandat de base: 15 195 750 CHF — options: 24 480 000 CHF. Tous les prix sont indiqués hors TVA.

Publication de référence nationale: SIMAP du 26.11.2020, doc. 1163903.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020