Leveringen - 578959-2020

01/12/2020    S234

Zwitserland-Bern: Transformatoren

2020/S 234-578959

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SBB AG Einkauf Infrastruktur Energie und Elektroanlagen
Postadres: Hilfikerstrasse 3
Plaats: Berne 65
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3000
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Daniel Glutz
E-mail: daniel.glutz@sbb.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Livraison et maintenance des systèmes UPS 50 Hz/16.7 Hz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31170000 Transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Livraison et maintenance des systèmes UPS 50 Hz/16.7 Hz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000 Transformatoren
31154000 Onderbrekingsvrije stroomvoorziening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livraison et maintenance des systèmes UPS 50 Hz/16.7 Hz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: ZK1: prix / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: ZK2: expérience d'exploitation de systèmes UPS dans le réseaux ferroviaires (16,7 Hz) / Weging: 17 %
Kostencriterium - Naam: ZK3: service et service de dépannage / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: ZK4: potentiel de développement/force d'innovation / Weging: 17 %
Kostencriterium - Naam: ZK5: garantie / Weging: 6 %
Kostencriterium - Naam: ZK6: impression générale de l'offre / Weging: 5 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000 Transformatoren
31154000 Onderbrekingsvrije stroomvoorziening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livraison et maintenance des systèmes UPS 50 Hz/16.7 Hz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: ZK1: prix / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: ZK2: expérience d'exploitation de systèmes UPS dans le réseaux ferroviaires (16,7 Hz) / Weging: 17 %
Kostencriterium - Naam: ZK3: service et service de dépannage / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: ZK4: potentiel de développement/force d'innovation / Weging: 17 %
Kostencriterium - Naam: ZK5: garantie / Weging: 6 %
Kostencriterium - Naam: ZK6: impression générale de l'offre / Weging: 5 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 073-175451
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABB Power Protection SA
Postadres: Bruggerstrasse 66
Plaats: Baden
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 5400
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 584 484.79 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Benning Power Electronics GmbH
Postadres: Industriestrasse 6
Plaats: Dietlikon
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 8305
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 802 269.50 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raisons de la décision d'adjudication: meilleure réalisation des exigences posées dans les documents d’appel d’offre dans le lot 1 (score le plus élevé).

Indication des voies de recours: conformément à l’article 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.

Publication de référence nationale: SIMAP du 26.11.2020, doc. 1166189.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020