Werken - 578965-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Portadown: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-578965

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: South Ulster Housing Association
Postadres: 18-22 Carleton Street
Plaats: Portadown
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT62 3EN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: procurementsouthulsterhousing.org
E-mail: joe@southulsterhousing.org
Telefoon: +44 2838339795
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps
Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Competitive Land, Design and Build Framework Derry City

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Contract extension for 24 months.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020