Werken - 578966-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Londen: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-578966

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Camden
Nationaal identificatienummer: n/a
Postadres: 5 Pancras Square
Plaats: London
NUTS-code: UKI31 Camden and City of London
Postcode: N1C 4AG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Richard Le Donne
E-mail: Richard.LeDonne@camden.gov.uk
Telefoon: +44 79742106
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.camden.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://lbcamden.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/28
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Highgate Newtown Community Centre and Fresh Youth Academy Redevelopment

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The London Borough of Camden is seeking to award a contract for the refurbishment of Highgate Newtown Community Centre and Fresh Youth Academy. The works will provide an estimated 1 754 m2 of community centre facilities, comprising Highgate Newtown Community Centre and the Fresh Youth Academy, and approximately 3 610 m2 of residential floor space, including seven Camden Living units and 34 private homes for sale, on the site at 25 Bertram St, Highgate, London, N19.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 570 417.15 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI31 Camden and City of London
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract for the refurbishment of Highgate Newtown Community Centre and Fresh Youth Academy. The works will provide an estimated 1 754 m2 of community centre facilities, comprising Highgate Newtown Community Centre and the Fresh Youth Academy, and approximately 3 610 m2 of residential floor space, including seven Camden Living units and 34 private homes for sale, on the site at 25 Bertram St, Highgate, London, N19.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-105481
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Highgate Newtown Community Centre and Fresh Youth Academy Redevelopment

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Farrans Construction trading as a division of Northstone (NI) Ltd
Postadres: Unit 6, Woking 8, Woking Business Park, Forsyth Road, Woking
Plaats: Surrey
NUTS-code: UKJ25 West Surrey
Postcode: GU21 5SB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 570 417.15 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Cabinet Office
Postadres: 70 Whitehall
Plaats: London
Postcode: SW1A 2AS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Centre of Effective Dispute Resolution (CEDR)
Postadres: 70 Fleet Street
Plaats: London
Postcode: EC4Y 1EU
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Cabinet Office
Postadres: 70 Whitehall
Plaats: London
Postcode: SW1A 2AS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020