Werken - 578968-2020

01/12/2020    S234

Verenigd Koninkrijk-Stoke-on-Trent: Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

2020/S 234-578968

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stoke-on-Trent City Council
Postadres: Civic Centre, Glebe Street
Plaats: Stoke-on-Trent
NUTS-code: UKG23 Stoke-on-Trent
Postcode: ST4 1HH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Susan Vitta
E-mail: susan.vitta@stoke.gov.uk
Telefoon: +44 1782234277
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stoke.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.stoke.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Term Contract — Applied Surfacing (PGP/2020/979*)

Referentienummer: DN475339
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233210 Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stoke-on-Trent City Council is inviting bids for the term contract which is primarily to be used to undertake individual schemes including works on and off the highway.

The types of work anticipated are indicated below but no guarantee will be given that work will be carried out on any particular aspect of the service during this contract.

Some of the individual task orders may be notifiable under the CDM regulations.

The type of works anticipated may include:

• carriageway surface dressing;

• carriageway micro asphalt surfacing;

• footway slurry surfacing;

• carriageway re-tread; and

• road markings

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113800 Wegdekmateriaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG23 Stoke-on-Trent
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stoke-on-Trent City Council is inviting bids for the term contract which is primarily to be used to undertake individual schemes including works on and off the highway.

The types of work anticipated are indicated below but no guarantee will be given that work will be carried out on any particular aspect of the service during this contract.

Some of the individual task orders may be notifiable under the CDM regulations.

The type of works anticipated may include:

• carriageway surface dressing;

• carriageway micro asphalt surfacing;

• footway slurry surfacing;

• carriageway re-tread; and

• road markings

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality/technical criteria / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-236093
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PGP/2020/979*
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Keily Bros Ltd
Plaats: Brimingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Keily Bros Ltd
Plaats: Birmingham
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020