El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Servicios - 578970-2019

06/12/2019    S236

Polonia-Varsovia: Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica

2019/S 236-578970

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dirección postal: ul. Piękna 20
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-549
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Rafalska
Correo electrónico: zamowienia@knf.gov.pl
Teléfono: +48 222625263
Fax: +48 222625274
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.knf.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.knf.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: nadzór nad rynkiem finansowym

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży IT

Número de referencia: DZA.2610.24.2019
II.1.2)Código CPV principal
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług zapewnienia specjalistów z branży IT na potrzeby wytworzenia i wdrożenia systemu informatycznego z zakresu sprawozdawczości finansowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji zamówienia, rodzaje profili oraz wymagania względem poszczególnych profili specjalistów Składu podstawowego oraz Składu uzupełniającego określa Załącznik nr 1 do Umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia specjalistów z branży IT, którzy wejdą w skład Zespołu projektowego, w związku z organizowanymi przez Zamawiającego pracami mającymi na celu wytworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego z zakresu sprawozdawczości finansowej, przez okres 36 miesięcy od zorganizowania spotkania inicjującego. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę specjalistów o następujących profilach zawodowych:

Skład podstawowy:

1) kierownik projektu – 1 osoba,

2) główny architekt systemu IT – 1 osoba,

3) specjalista ds. hurtowni danych – 1 osoba,

4) programista Java i Python – 1 osoba.

Skład uzupełniający:

1) administrator systemów IT i platform bazodanowych – 1 osoba,

2) programista baz danych i raportów – 1 osoba,

3) programista C# i ETL – 1 osoba,

4) tester dokumentalista – 1 osoba.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Certyfikat -Microsoft® Certified: Azure Solutions Architect Expert / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Certyfikat - Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Certyfikat - Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Certyfikat - Microsoft® Certified Solutions Expert: Data Management and Analytics / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Certyfikat - Microsoft® Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Certyfikat - Microsoft® Certified Solutions Developer: App Builder / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe doświadczenie we wdrożeniu lub utrzymaniu systemu sprawozdawczości bankowej / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe doświadczenie w projekcie obejmującym użycie narzędzi do walidacji sprawozdań w standardzie XBRL / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ad. II 2.7: termin – 36 miesięcy od dnia spotkania inicjującego, które ma się odbyć w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 4 do SIWZ;

2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wytworzeniu lub utrzymaniu co najmniej oprogramowania komputerowego w formule zapewnienia osób do realizacji prac o wartości co najmniej 800 000 PLN brutto każde, przy czym przynajmniej jedno z powyższych zamówień dotyczy/ło systemu informatycznego do obsługi sprawozdawczości w Polsce.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego:

Skład podstawowy:

1) kierownik projektu – 1 osoba,

2) główny architekt systemu IT – 1 osoba,

3) specjalista ds. hurtowni danych – 1 osoba,

4) programista Java i Python – 1 osoba.

Skład uzupełniający:

1) administrator systemów IT i platform bazodanowych – 1 osoba,

2) programista baz danych i raportów – 1 osoba,

3) programista C# i ETL – 1 osoba,

4) tester dokumentalista – 1 osoba.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 36 ustawy Pzp, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zawarty jest w SIWZ, z uwagi na brak możliwości zamieszczenia pełnej treści opisu warunku w ogłoszeniu.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/01/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

UKNF, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Do Oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania Ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności. (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

5. wykaz usług, o którym mowa w pkt III.1.3) ogłoszenia;

6. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt III 1.3) ogłoszenia.

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV. 2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200 000,00 PLN.

Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/12/2019